ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

ด้วยวัดจากแดง เป็นแหล่งสร้างศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎกแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นบุญสถาน สำหรับบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งหลาย  ในพรรษานี้  มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา  จำนวน  ๗๐  รูป

เนื่องจากวัดจากแดงมีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน เดินทางเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทำให้พื้นที่วัดที่มีอยู่ดูเหมือนคับแคบลง ไม่สะดวกต่อการขยายงานพระพุทธศาสนาในอนาคต ฉะนั้น ทางวัดจึงมีความประสงค์จะขยายพื้นที่วัด เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่อยู่อาศัย เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธบริษัทต่อไป

ฉะนั้น  เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ให้ได้รับอานิสงส์ของกฐิน  ๕ ประการ และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก สถาบันโพธิยาลัย คณะเจ้าภาพจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญกฐินสามัคคี ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน                                                 

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้อภิบาลผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านพร้อมครอบครัว ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ  วัณณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์กล่าวคือพระนิพพานเทอญ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2077530295602087&type=3

บรรยากาศงานทอดกฐิน (ชาวไทย) ณ วัดจากแดง วันที่ 11 พ.ย. 2561


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2077518782269905&type=3

บรรยากาศงานกฐินโดยชาวพม่า (บริวารกฐิน) ณ วัดจากแดง 11 พ.ย. 2561


กำหนดการ

                   วันอาทิตย์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   (ขึ้น  ๔  ค่ำ เดือน ๑๒)

  • เวลา    ๐๙.๐๐ น.       ตั้งองค์กฐิน, ตั้งแท่นทอผ้า,แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
  • เวลา    ๑๐.๐๐ น.       ถวายองค์กฐินที่สุธัมมศาลา
  • เวลา    ๑๐.๓๐ น.       ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐิน,กรวดน้ำ,รับพร
  • เวลา    ๑๑.๐๐ น.       ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

กฐินสามัคคี

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

กฐินสามัคคี