พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรบัณฑิต

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก กัมปนาทรุดดิษฐ์ องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรบัณฑิต ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีวชิรโสภณ เป็น พระราชวัชรบัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ การนี้นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี

อัลบั้มรูป ๒ (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

 

 

กำหนดการ-เชิญสัญญาบัตร-พัดยศ-พระราชวัชรบัณฑิต

 

กําหนดการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคาร ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิธีเริ่ม เวลา ๑๔.๓๐ น.

 • – พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางถึงวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • – ขึ้นชั้น ๒ (ทางบันได)
 • – เข้าสู่สุธัมมศาลา จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธาน
 • – กราบ
 • – นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้
 • – เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล
 • – รับศีล
  (ประธานสงฆ์ให้ศีล จบ)

 • – พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต
  (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบ)
 • – ประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม
 • – กรวดน้ำ
  (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก)
 • – กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
 • – ลาพระสงฆ์
 • – ออกจากสุธัมมศาลา
 • – ลงชั้น ๑ (ทางบันได)
 • – เดินทางกลับ

พัดยศ สัญญาบัตร พระราชวัชรบัณฑิต

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จํานวน ๑๕ รูป  โดยในลับดับที่ ๖ พระเมธีวชิรโสภณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรบัณฑิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระราชวัชรบัณฑิต-เจ้าอาวาส-วัดจากแดง

 

ประวัติพระราชวัชรบัณฑิต ประนอม ธัมมาลังกาโร

ประวัติ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

ชาติภูมิ

 • พระราชวัชรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิด พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

บรรพชา

 • ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระอุปัชฌาย์ พระครูอนุทัยคณานุยุตต์ ที่ วัดหนองดุม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท

 • ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยพระอุปัชฌาย์ พระธัมมานันทมหาเถระที่วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การศึกษา

 • พ.ศ.๒๕๒๓ นักธรรมชั้นเอก วัดโนนเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ.๒๕๒๔ มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูง (โสตุชนปันตี) วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สาสนธชะ ธัมมาจริยะ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
 • พ.ศ.๒๕๔๓ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

ท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา ๙ ปี และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ณ เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ปี

หน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ และสังคม

 • เป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง, พระอภิธรรม, พระไตรปิฎก และภาษาพม่า
 • บรรยายธรรมประจำคณะ ๒๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
 • บรรยายธรรม จัดโดยชมรมพุทธธรรมศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
 • บรรยายวิชาปรมัตถธรรม ๔ และวิปัสสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
 • บรรยายธรรม รายการเติมสุข ทางสถานีวิทยุ กทม. AM.๘๗๓ KHz. และรายการธรรมะร่วมสมัย ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM ๑๐๐.๕ MHz.
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย และเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน
 • บรรณาธิการอำนวยการวารสารโพธิยาลัย
 • ผู้ก่อตั้งโพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ และเป็นผู้อำนวยการ

ผลงานด้านวิชาการ

 • กรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับครองราชย์ ๖๐ พรรษา
 • หนังสือปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา
 • ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร
 • คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี – ไทย – อังกฤษ
 • ตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือ มหาราชปริตร
 • MP3 ธรรมบรรยาย ทาน ศีล ภาวนา, อริยสัจ๔, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ปฏิจจสมุปบาท, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดวิสุทธิมรรค, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร ชุดจะสร้างพระอะไรดี, ชุดมหาราชปริตร ฯลฯ
 • โครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

สมณศักดิ์

 • ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็น พระเมธีวชิรโสภณ
 • ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็น พระราชวัชรบัณฑิต

นับว่าพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เป็นพระสุปฏิปันโน เป็นกำลังสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง: