๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ บรรยายธรรมออนไลน์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราชฯ

คลิกดูวีดีโอ (ข้างบน) บรรยายธรรมออนไลน์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา พุธที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดสดทาง YouTube facebook

ลำดับ บรรยายธรรมออนไลน์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา 

๐๙.๐๐ น. ธรรมะในคืนตรัสรู้ โดย พระราชวัชรบัณฑิต

เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง “ธรรมะในคืนตรัสรู้” โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

คลิกดูวีดีโอ

๑๐.๐๐ น. วิสาขบูชา นิวนอร์มอล โดย พระครูศรีวิรุฬหกิจ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่อง “วิสาขบูชา นิวนอร์มอล” โดย พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ฐานวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กทม.

คลิกดูวีดีโอ

๑๑.๐๐ น. จากวัฏฏะสู่วิวัฏฏะ โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

เวลา ๑๑.๐๐ น. เรื่อง “จากวัฏฏะสู่วิวัฏฏะ” โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กทม.

คลิกดูวีดีโอ

๑๒.๐๐ น. การบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพุทธะ โดย ดร. พระมหาชินวัฒน์ จกกวโร

เวลา ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพุทธะ” โดย ดร. พระมหาชินวัฒน์ จกกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

คลิกดูวีดีโอ

๑๓.๐๐ น. แค่กลับมารู้สึกตัว โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี

เวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่อง “แค่กลับมารู้สึกตัว” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย กทม. และรองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

คลิกดูวีดีโอ

เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธี วันวิสาขบูชา วิถีใหม่ (New normal) ชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยมา เวียนเทียนออนไลน์ ที่บ้านแทน อยู่บ้าน สร้างบุญ ในวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของตัวท่านเอง เข้าร่วมกิจกรรมได้ (จัดโดย สำนักนายกฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพุทธฯ)

เวียนเทียนออนไลน์ วิสาขบูชา 2564

เวียนเทียนออนไลน์ คลิก

กิจกรรม วันวิสาขบูชา อยู่บ้าน สร้างบุญ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอน จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง, ท่องดินแดนพุทธภูมิ, ชมสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา, ร่วมเขียนปณิธานความดี จากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา

รับชมผ่านทาง: facebook งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๓๕, ๐๘๙ ๖๙๑ ๕๔๘๒

บรรยายธรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

บรรยายธรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช