ประวัติ วัดจากแดง

ที่ตั้งวัด วัดจากแดง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลยที่ 16 หมู่ 6 ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10 ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ใกล้กับคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล วัด ตั้งอยู่ใน ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดขนาดใหญ่แหล่งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด และมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบทั้งพื้นที่ จนมีลักษณะเป็นเกาะ รูปทรงคล้าย “กระเพาะอาหาร” วัดจากแดง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๓๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๗๗ ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ในสมัยเดิมได้มีคลองมอญอยู่ข้างวัด แต่ในปัจจุบันได้ถมเป็นถนนแล้ว

ปูชนียวัตถุสมัยโบราณของวัด คือพระพุทธรูป นามว่า “หลวงพ่อหิน” ซึ่งขุดพบบริเวณโบสถ์หลังเก่า

ชื่อ วัดจากแดง  มีการสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “จากแดน” หมายถึงหมู่บ้านของประชาชนที่อพยพมาจากที่อยู่เดิมในอยุธยา แต่ต่อมาได้เพี้ยนเสียงเป็น “จากแดง”

 

ปัจจุบัน ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ – ชาติภูมิ จังหวัดนครราชสีมา บรรพชาเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง การศึกษ นักธรรมเอก, ป.ธ. ๖, มัชฌิมอภิธรรมิกตรี, บาลีชั้นสูงโสตุชะนะปันตี, สาสนธชธัมมาจริยะ(ย่างกุ้ง), ศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทย ๙ ปี, ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศพม่า ณ เมืองอมรปุระ เมืองมัณดเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลา ๑๒ ปี งานเผยแผ่ธรรมะ ปฏิบัติเป็นอาจารย์ สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง สอนภาษาพม่า สอนพระอภิธรรม สอนพระไตรปิฎก บรรยายธรรมประจำคณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ และบรรยายธรรมทั่วไป เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมสอนพระเณร ณ วัดจากแดง สมุทรปราการ สอนอภิธรรมซึ่งจัดโดยชุมนุมพุทธธรรมศิริราชทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๑๕- ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบรรยายเภสัชวิทยา บรรยายวิชาปรมัตถธรรม ๔ และวิปัสสนา ณ วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จังหวัดนครปฐม ออกรายการธรรมเติมสุข ทางสถานีวิทยุ ก.ท.ม. A.M. ๘๗๓ ทุกวันพุธ-พฤหัส เวลา๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐น.ฯลฯ ตำแหน่งปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 

หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก อัครมหาบัณฑิต จากประเทศสหภาพพม่า อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง และอดีตผู้อำนวยการสำนักเรียนอภิธรรมโชติกะ ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฑโฒภิกขุ) ได้นิมนต์ให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจากแดง ตามที่คณะกรรมการวัดในขณะนั้นเขียนจดหมายขอไป ท่านเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ ตลอดจนชาวบ้านละแวกใกล้เคียง เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ทรงความรู้พระธรรมตามพระไตรปิฏก และเป็นครูผู้สอนที่มีเมตตา จึงเป็นเหตุให้ท่านได้รับการสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา พระครูธรรมธร สุมนต์ นนฺทิโก มรณภาพอย่างสงบ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริรวมอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗

 

ในด้านการพัฒนาเสนาสนะ ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก ได้ร่วมกับญาติโยมผู้มีศรัทธาและชาวบ้าน ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกน้ำท่วม และถูกทิ้งร้างจนมีสภาพเก่าทรุดโทรม ให้กลับมีสภาพสวยงาม และสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนหลังเก่า, และในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ท่านได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมทุกฝ่าย ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้าง พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ อันงดงาม เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา และเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าพระนักศึกษาและสาธุชนที่เข้ามาเรียนพระธรรมตามพระไตรปิฎก  ปัจจุบัน พระมหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้ทำหน้าที่บริหารงานวัด และ พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนผู้เปี่ยมศรัทธามาร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างศาลาหลังใหม่ “สุธัมมศาลา” จนแล้วเสร็จ และฉลองสมโภชสุธัมมศาลา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 โดยมีเจ้าภาพใหญ่ ครอบครัวคุณป้าสุวรรณ ตันตระเธียร และครอบครัวคุณประหยัดและคุณสุธัญญา(ปุ่น) บุญสูง ปัจจุบันวัดจากแดงได้จัดทำโครงการเพื่อการซื้อที่ดินถวายวัดจากแดงซึ่งต้องการซื้อเพิ่มอีกประมาณ 6 ไร่ (เพื่อสร้างอาคารเรียนพระบาลี,พระไตรปิฎก ,พระอภิธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และพุทธศานิกชนทั่วไปโดยมีพระอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เป็นอาจารย์ใหญ่ (080 0821789)

 

วัดจากแดงได้ตั้งเป็นสำนักเรียนพระอภิธรรมมาหลายปี และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาดีเด่น” จากมูลนิธิพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ถือเป็นเกียรติ และสิริมงคลแก่พระภิกษุ-สามเณรวัดจากแดงเป็นอย่างยิ่ง ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่ภายในวัดจากแดงมากกว่า ๗๐ รูป และมีแนวโน้มมากขึ้นต่อไป นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรแล้ว วัดจากแดงได้เปิดหลักสูตรการเรียนสำหรับประชาชนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพระอภิธรรม พระบาลีสำหรับประชาชน และหลักสูตรธรรมศึกษาสำหรับประชาชน

 

ด้านการปฏิบัติ วัดจากแดง จัดให้มีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนาสำหรับประชาชนขึ้นในทุกวัน เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. และจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาฆบูชา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬหบูชา วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก
ด้านการเผยแพร่ นอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้ว วัดจากแดง จัดให้มีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา ทางคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม ๙๕.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ โดยได้รับความอุปถัมภ์จากทางญาติโยมผู้ศรัทธาจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ธรรมะในเว็บไซต์ https://watchakdaeng.com ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ มีการเรียนการสอนธรรมะออนไลน์  มีช่อง Youtube แหล่งรวบรวมวีดีทัศน์ธรรมะของวัด รวมถึง วารสาร หนังสือ ตำราเรียน หนังสืออ่านประกอบ ธรรมะ สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

ในปัจจุบันทางวัดยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรการศึกษาบาลีใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อการค้นคว้าพระไตรปิฏก การเรียนพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี และการค้นคว้าคัมภีร์โบราณฉบับต่างๆ โดยมีทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกามาร่วมเรียนเป็นจำนวนมาก และทางวัดยังส่งเสริมหลักสูตรของคณะสงฆ์ (สนามหลวง)และจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับญาติโยม ในวันเสาร์และอาทิตย์คือ หลักสุตรการเรียนพระอภิธรรมัตถสังคหะ เพื่อเป็นกุญแจพื้นฐานไปสู่การศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป และในอนาคตอันใกล้ ทางวัดจะจัดให้มีการเรียนวิชาสนทนาภาษาบาลีอีกด้วย, และเนื่องจากอาคารที่พักของสงฆ์และอาคารห้องเรียนในขณะนี้ได้ถูกใช้งานจนเต็มขีดความสามารถแล้ว คณะกรรมการวัดจึงมีมติที่จะก่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ อาคารที่พักสาธุชนที่จะมาปฎิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน และอาคารเอนกประสงค์ ที่ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องอัดเสียง และห้องสมุดเพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฏกทุกสำนวน ทุกภาษา และตำราอันทรงคุณค่าหายากต่างๆ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้ค้นคว้าได้อย่างสะดวก

  • การเดินทาง : จากสะพานพระราม 9 มุ่งหน้าไปทางฝั่งธนบุรี ลงสะพานชิดซ้ายเข้าถนนสุขสวัสดิ์ ตรงไปจนถึงทางแยกพระประแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครเขื่อนขันธ์ เจอทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรหึงษ์ เลยสวนสุขภาพลัดโพธิ์ใต้สะพานภูมิพล(สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) ไปหน่อยเดียว จะเห็นปากทางเข้าวัดจากแดงอยู่ทางขวามือ เข้าซอยไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร จะเจอวัดจากแดง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ที่จอดรถ : สามารถจอดรถได้ทั้งภายในวัด และมีลานจอดรถบัส รถสองแถวโดยรอบวัด มีทางเดินลัดเข้ามาในวัดได้สะดวก