ใบอนุโมทนาบัตร วัด

ใบอนุโมทนาบัตร

การติดต่อขอรับ ใบอนุโมทนาบัตร 

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินช่วยเหลือดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดจากแดง ซึ่งเจ้าหน้าที่วัดได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ดำเนินการตามเจตนาของท่านแล้ว ด้วยใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตร ที่ระบุ จำนวนเงิน หมายเลข เล่มที่ และวันที่บริจาค ผู้บริจาคสามารถสามารถติดต่อ ขอรับ ใบอนุโมทนาบัตรได้ที่

LINE ประชาสัมพันธ์ วัด

โพสที่เกี่ยวข้อง:


กรณีบริจาคผ่านการให้บริการของธนาคาร หรือที่เรียกว่า ระบบ E-Donation

ระบบ E-Donation เป็นตัวกลางรับบริจาค โดยดาวน์โหลด Mobile Banking Application (ผู้บริจาคแสกน QR Code)
ซึ่งทางวัดจากแดง จัดเป็นหน่วยรับบริจาคประเภท ศาสนสถาน (วัด, มัสยิด, คริสตจักร) ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร ที่มีระบบหลังบ้าน สามารถให้ตัวแทนหน่วยรับบริจาค “พิมพ์ใบรับเงินบริจาค” ซึ่งเปรียบเสมือนใบอนุโมทนาบัตรได้ทันที แต่ถึงไม่ขอ ก็มีข้อมูลการบริจาคในฐานข้อมูลกรมสรรพากรแล้ว


คำสำคัญ: บัญชี ฝ่ายบัญชี อิศริยา กรรมการ ตรวจสอบ เอกสาร การเงิน ทุน ทรัพย์สินวัด วัด บริจาค ผู้บริจาค รายชื่อ ปัจจัย เงิน อุดหนุน สนับสนุน บุญ ให้ ทาน ทำทาน  ทำบุญ สมทบทุน มอบ ถวาย โอนเงิน มอบเงิน ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จ อนุโมทนา บิล เบิก จ่าย รายได้ รายรับ ใบรับเงิน ใบบริจาค ใบมอบเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบกรอกข้อมูล โต๊ะ โต๊ะประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว ติดต่อ สอบถาม ลงชื่อ จอง เป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพ  ศาลา อาคาร ในวัด ศาลาโรงฉัน ศาลาหอฉัน ศาลาฉัน ศาลาเมตตา โรงอาหาร โรงฉัน โรงครัว ศาลาโรงครัว, หอฉัน ห้องกินข้าว, คำว่า ฉัน, หอฉันท์, ฉันท์, แบบหอฉัน, สร้างหอฉัน, ฉันเพล, อานิสงส์ สร้างหอฉัน, อาสนสาลา, โภชนสาลา, สำหรับพระภิกษุ สามเณร นั่งฉันอาหาร ทำวัตร สวดมนต์, Refectory หรือ frater house หรือ fratery, สถาบันฝึกนักบวช 

ใบอนุโมทนาบัตร