Download หนังสือเรียน อ.ต่วน

ดาวน์โหลดตำราเรียน พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ( พระอาจารย์ต่วน ) อัปเดต 24 มี.ค. 2564

หนังสือเรียนอาจารย์ต่วน

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

รูปสิทธิทีปนี เล่ม 7 กิพพิธานกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี ๗ กิพพิธานกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนซ์ เตชากิตติ
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (8 MB)

รูปสิทธิทีปนี เล่ม 6 อาขยาตกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๖ อาขยาตกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนซ์ เตชากิตติ
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (7 MB)


รูปสิทธิทีปนี เล่ม 5 ตัทธิตกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๕ ตัทธิตกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนซ์ เตชากิตติ
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (7 MB)


รูปสิทธิทีปนี เล่ม 4 สมาสกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๔ สมาสกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนซ์ เตชากิตติ
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (8 MB)


รูปสิทธิทีปนี เล่ม 3 การกกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๓ การกกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนซ์ เตชากิตติ
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (7 MB)


รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๑ นามกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๒ นามกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนซ์ เตชากิตติดาวน์โหลดจาก Google Drive (10 MB)


รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1 สนธิกัณฑ์ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๑ สนธิกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีทำตัวรูปในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
จัดทํา รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธินันท์ ติสฺสวฎโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
ภาพปก: คุณประณต วัฒนาสวัสดิ์ (ประณตศิลป์)
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๓: จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย คุณแอนซ์ เตชากิตติ
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (8 MB)


ชื่อหนังสือ: มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ภาพปก: คุณมรรค ขัตติยะทองคำ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์ และ สาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (36 MB)


มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒ชื่อหนังสือ: มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ภาพปก: คุณมรรค ขัตติยะทองคำ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์ และ สาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (22 MB)


มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ชื่อหนังสือ: มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ภาพปก: คุณมรรค ขัตติยะทองคำ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์ และ สาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ดาวน์โหลดจาก Google Drive (35 MB)


ปทรูปสิทฺธิ หนังสือ ดาวน์โหลด ชื่อหนังสือ : ปทรูปสิทฺธิ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
ผู้แต่ง: พระพุทธัปปิยมหาเถระ
ออกแบบปก: คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแอนช์ เตชากิตติ์ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
Link สำรอง Google Drive(11MB)


มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒
ถาม – ตอบปัญหาในพระไตรปิฎก ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ กับ พระนาคเสนเถระ
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์, คุณปกรณ์ เจ็ดคัมภีร์, คุณสุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ
ออกแบบปก: คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแม่สุวรรณ ตันตระเธียร จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
Link สำรอง Google Drive (6 MB)


มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๑
ถาม – ตอบปัญหาในพระไตรปิฎก ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ กับ พระนาคเสนเถระ
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์, คุณปกรณ์ เจ็ดคัมภีร์, คุณสุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ
ออกแบบปก: คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณแม่สุวรรณ ตันตระเธียร จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
Link สำรอง Google Drive (6 MB)


ไวยากรณ์เบื้องต้นใหม่ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาพิษณุ วรมงฺคโล, พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาพโล, พระพัชรพล ปิยสีโล, พระมหาฟูกิจ ชุติปฺโญ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาณัฐวัฒน์ กิตฺติโก, คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ, คุณอภิวัฒน์ กิตติสืบวงศ์, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
ออกแบบปก: คุณมงคล ศรีเดชะ (ฟุตบาทแกลลอรี่)
Link สำรอง Google Drive

ปาฬิสิกขา และสัททสังเขปปาฬิสิกขา-และสัททสังเขป-พระอาจารย์ชนกาภิวังสะ-อัครมหาบัณฑิต
แปลโดย: พระนันทะสิรี
ตรวจทาน: พระนันทะสิรี, พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถร-วัดจากแดงเนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถร

ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 1ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ 

๑. ยมกวรรค เล่ม ๑

 

 

ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 2ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ 

๑. ยมกวรรค เล่ม ๒

 

ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 3ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑

๑. ยมกวรรค เล่ม ๓

ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๔-อัปปมทวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม ๔ อัปปมาทวรรค

ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค๒ ๒.อัปปมาทวรรค เล่ม๕ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม๕ อัปปมาทวรรค 

ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๖-จิตตวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ เล่ม ๖ จิตตวรรค

โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelfทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ โครงสร้างภาษาบาลี ๓ วิธีการแปลอรรถกถา

โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๔-coverทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ โครงสร้างภาษาบาลี ๒

โครงสร้างบาลี1 ทักษะการใช้บาลี3ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โครงสร้างภาษาบาลี ๑

วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒ วากยสัมพันธ์

หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน_ทักษะการใช้ภาษาบาลี-1ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวมไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่

หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2-วัดจากแดงรูปสิทธิทีปนี  เล่ม ๒ อาขยาต – กิพพิธานกัณฑ์

หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 1รูปสิทธิทีปนี  เล่ม ๑ สนธิ-นาม-การก-สมาส-ตัทธิตกัณฑ์

กัจจายนสูตรแปล พระมหาธิติพงศ์-กัจจายนสุตตปาฐะกัจจายนสุตตปาฐะ คำแปล พร้อมอุทาหรณ์

ทำตัวรูปอาขยาตเบื้องต้น (ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

ภิกขุปาติโมกข์แปล

ภิกขุปาติโมกข์แปล พร้อมมาติกาสำหรับวินิจฉัยสิกขาบท

ปทรูปสิทฺธิ

นามาขยาตรูปพพิธาน วิธีทำตัวรูปของนามบทและอาขยาตบท

สุโพธาลังการมัญชรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุตโตทัยแปล-แปลตามวุตโตทยาภนวฎีกาวุตโตทัยแปล แปลตามวุตโตทยาภินวฏีกา

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๑ สนธิกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิท

ธิ

 

 

รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๒ นามกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๓ การกกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๔ สมาสกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๕ ตัทธิตกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๖ อาขยาตกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๗ กิพพิธานกัณฑ์ แสดงขั้นตอนและวิธีการทำตัวในรูปคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
กัจจายนสุตตปาฐะแปล
โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๑ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓Download_Button.svg
โครงสร้างลักษณะภาษาบาลี2พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีทุกระดับ(เบื้องต้นและชั้นสูง)โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๒ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔

Download_Button.svg

โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๓ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ วิธีการแปลอรรถกถา

Download_Button.svg

PaliLearning6มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖

Download_Button.svg

ทำตัวรูปนามเบื้องต้นทำตัวรูปนามเบื้องต้น (ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

Download_Button.svg

vakayasampanวากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๒

Download_Button.svg

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น พระมหาธิติพงษ์ อุตฺตมปญฺโญไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็นประเพณีของชาวไทย

Download_Button.svg

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๑ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐานทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๑ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน

Download_Button.svg