เกมบาลี อภิธรรม

เกมบาลี อภิธรรม

เกมบาลี-อภิธรรม

https://furoma.com/

 

คำสำคัญ : ปัฏฐาน ปุจฉาวาระ แนะนำยมก ยมก ปัญหา-วิสัช ขันธยมก ยมก ปวัตติวาระ สังคหนัย+ ปริเฉท 1-2 สัมปยุตต์ ปริเฉท 1-2 สัมปยุตต์ 2 จักกะ หมุน เจ. รูปปรมัตถ์ ปริเฉท 6 จิต-บุคคล-ภูมิ ปริเฉท 4 เกมคำนาม บาฬี ศัพท์, วิภัตติ เกมสังขยา บาฬี จำนวน วิเคราะห์ฉันท์ บาฬี ครุ-ลหุ

เกมบาลี อภิธรรม