ลำดับเจ้าอาวาส วัดจากแดง 2564

ลําดับเจ้าอาวาส วัดจากแดง

ลําดับ เจ้าอาวาส
วัดจากแดง มีเจ้าอาวาสปกครองดูแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตามลําดับ ดังนี้

 • ๑. พระอธิการสุด
 • ๒. พระอธิการปั่น
 • ๓. พระอธิการมอม
 • ๔. พระอธิการเปลื้อง (พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๐)
 • ๕. พระอธิการทองอยู่ (พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๙)
 • ๖. พระอธิการบู่ (พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๔)
 • ๗. พระอธิการทองคำ (พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๒)
 • ๘. พระอธิการยุ้ย (พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๘)
 • ๙. พระอธิการเผือก โสภิโต (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๒๐)
 • ๑๐. พระอธิการนิตย์ อภิญโท (พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒)
 • ๑๑. พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัครมหาบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๖๒)
 • ๑๒. พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

โพสที่คล้ายกัน: