เทศน์มหาชาติ ๒๕๖๔ จัดโดย ยุวพุทธฯ

เทศน์มหาชาติ ๒๕๖๔ จัดโดย ยุวพุทธฯร่วมรับชม ถ่ายทอดสดงาน เทศน์มหาชาติ ปีที่ ๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๙ พรรษา เริ่มเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. รับชมและอนุโมทนาบุญผ่านการ Live สดทาง Facebook Live : YTV โดย ยุวพุทธฯ หรือ Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

กําหนดการเทศน์มหาชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. อารัมภกถาพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมมาลงกาโร)
๐๗.๓๕-๐๙.๓๐ น. คาถาพัน – พระมหากรวิทย์ อหิงสโก
๐๙-๓๕-๐๙.๔๕ น. กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร – พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล
๑๐.๐๐-๑๐.๔๐ น. กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ – พระมหาวัชระ ติกฺขญาโณ
๑๐.๔๕-๑๑.๒๕ น. กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ – พระมหาอุเทน ปัญญปริทัตต์
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๕ วนประเวศน์ – พระมหาจํารูญ กุสลจิตฺโต
๑๒.o๕-๑๓.๐๕ น. กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ (ศ.สียวน)
๑๓.๑๐-๑๓.๔๕ น. กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)
๑๓.๕๐-๑๔.๒๐ น. กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
๑๔.๒๕-๑๕.๐๕ น. กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
๑๕.๑๐-๑๕.๔๐ น. กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที)
๑๕.๕๕-๑๖.๑๕ น. กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ พระครูสถิตรัตนะพงศ์ (นพพร อานาธโร)
๐๖.๒๐-๑๗.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช พระครูสมุห์ทวี เกตฺธมโม
๑๗.๐๕-๑๗.๓๕ น. กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร
๑๗.๐๕-๑๘.๒๐ น. กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ พระวรฤทธิ์ โอภาโส
๑๘.๒๕-๑๙.๒๐ น. อริยสัจจกถา พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)โพสที่คล้ายกัน: