เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา ๒ และ ขุททกธรรมบท โดย​ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา ๒ (รอบเช้า) และ ขุททกธรรมบท (รอบบ่าย) โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง, พระชวนาลังการาภิวงศ์ หรือ พระซอ จนฺทสาโร (ผู้ช่วยสอน ๑) และ คุณโยมอาจารย์น้อม ดาดขุนทด (ผู้ช่วยสอน ๒) ณ ติปิฏกสิกขาลัย ห้องเรียนชั้น ๑ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาเรียน วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

 • ๑. วิชาสัททสังเขป (ปาฬิสิกขา ๒) สอนทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสฯ และศุกร์  ภาคเช้า เริ่ม ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐
 • ๒. วิชาธรรมบทอรรถกถา (ขุททกธรรมบท) สอนทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสฯ และศุกร์  ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

บันทึกวีดีโอ วิชา ปาฬิสิกขา ๒

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔ 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๕

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๖

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๘

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๙

๔ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๐ 

๕ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๑

๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๒

๘ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๓

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๔

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๕ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๖

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๗ 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๘

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๑๙

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๑ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๒

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๓

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๔ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๕

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๖

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๗

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๘

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๒๙

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๑ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๓

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๔ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๕ 

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๖

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๗

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๘ 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๓๙ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๐ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๑

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๒

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๓

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๔ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๕

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๖

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๗ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ตอนที่ ๔๘

๒ เมษายน ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ทบทวนบทเรียน ครั้งที่ ๑

๙ เมษายน ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ทบทวนบทเรียน ครั้งที่ ๒

 ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ วิชาปาฬิสิกขา ๒ ทบทวนบทเรียน ครั้งที่ ๓

บันทึกวีดีโอ วิชา ขุททกธรรมบท

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑ เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒ เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓ เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔ เรื่องพระฉันนเถระ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๕ เรื่องพระฉันนเถระ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๖ เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๗ พระลกุณฏกภัททิยเถระ และมารดานางกาณา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๘ เรื่องมารดานางกาณา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๙ เรื่องมารดานางกาณา

๔ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๐ เรื่องมารดานางกาณา

๕ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๑ เรื่องมารดานางกาณา

๗ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๒ เรื่องมารดานางกาณา

๘ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๓ เรื่องมารดานางกาณา

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๔ มารดาของนางกาณา และพระราธเถระ

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๕ พระราธเถระ และภิกษุ ๕๐๐ รูป 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๖ เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๗ เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๘ เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๑๙ เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๐ เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป

๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๑ พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๒ พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอน ๒๓ เถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม การฟังธรรม

๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๔ เรื่องการฟังธรรม

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๕ การฟังธรรม/ ภิกษุอาคันตุกะ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๖ เรื่องภิกษุอาคันตุกะ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๗ เรื่องหมอชีวก

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๘ เรื่องหมอชีวก

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๒๙ เรื่องหมอชีวก

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๐ เรื่องพระมหากัสสปเถระ 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๑ เรื่องพระมหากัสสปเถระ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๒ เรื่องพระมหากัสสปเถระ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๓ เรื่องพระมหากัสสปเถระ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๔ เรื่องพระมหากัสสปเถระ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๕ เรื่องพระมหากัสสปเถระ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๖ เรื่องพระมหากัสสปเถระ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๗ เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๘ เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๓๙ เรื่องพระอนุรุทธเถระ

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๐ เรื่องพระอนุรุทธเถระ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๑ เรื่องพระอนุรุทธเถระ

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๒ เรื่องพระอนุรุทธเถระ

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๓ เรื่องพระอนุรุทธเถระ และพระมหากัจจายนเถระ

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๔ เรื่องพระมหากัจจายนเถระ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอน ๔๕ เรื่องพระมหากัจจายนเถระ และพระสารีบุตรเถระ

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๖ เรื่องพระสารีบุตรเถระ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๗ เรื่องพระสารีบุตรเถระ

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ตอนที่ ๔๘ เรื่องพระสารีบุตรเถระ

๒ เมษายน ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ทบทวน ครั้งที่ ๑

๙ เมษายน ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ทบทวน ครั้งที่ ๒

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ วิชาขุททกธรรมบท ทบทวน ครั้งที่ ๓ 

คำอธิบายทั้ง ๒ รายวิชา

๑. รายวิชา สัททสังเขป ศึกษาสัททสังเขป ไวยากรณ์บาลีย่อ ๖ กัณฑ์ คือ

 • ๑) นามคณะย่อ ว่าด้วยนามศัพท์ (ชื่อคนเป็นต้น) ๑๔ คณะ ได้แก่ ปุริสาทิคณะ จิตตาทิคณะ กัญญาทิคณะ มโนคณะ มโนคณาทิคณะ คุณวันตาทิคณะ คัจฉันตาทิคณะ ปุมาทิคณะ ราชาทิคณะ สัตถาทิคณะ รัตตาทิคณะ นทาทิคณะ คหปตาทิคณะ และสัพพนามคณะ
 • ๒) อาขยาตคณะย่อ ว่าด้วยหมู่บทกิริยา ๘ คณะ ได้แก่ ภูวาทิคณะ รุธาทิคณะ ทิวาทิคณะ สวาทิคณะ กิยาทิคณะ คหาทิคณะ ตนาทิคณะ และจุราทิคณะ
 • ๓) สนธิย่อ ว่าด้วยการเชื่อมบท ๕ ประเภท ได้แก่ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ นิคคหิตสนธิ อาคมสนธิ และอาเทสสนธิ
 • ๔) สมาสย่อ ว่าด้วยการย่อบท ๖ ประเภท ได้แก่ อัพพยีภาวสมาส กัมมธารยสมาส ทิคุสมาส ตัปปุริสสมาส พหุพพีหิสมาส และทวันทสมาส
 • ๕) ตัทธิตย่อ ว่าด้วยปัจจัยที่เกื้อกูลแก่นามบท ๖ หมวด ได้แก่ อปัจจตัทธิต อเนกัตถตัทธิต อัสสัตถิตัทธิต สังขยาตัทธิต ภาวตัทธิต และอัพยยตัทธิต และ
 • ๖) กิตก์ย่อ ว่าด้วยปัจจัยที่ขจัดความสงสัย ๗ สาธนะ ได้แก่ กััตตุสาธนะ กัมมสาธนะ กรณสาธนะ สัมปทานสาธนะ อปาทานสาธนะ อธิกรณสาธนะ และภาวสาธนะ

๒. รายวิชา ธรรมบทอรรถกถา (เรื่องสั้น ๔๐ เรื่อง) ศึกษาธรรมบทอรรถกถา เรื่องสั้น ๆ จากธรรมบทอรรถกถา ๔๐ เรื่อง คือ

 • ๑) อสฺสชิปุนพฺพสุก-วตฺถุ
 • ๒) ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ
 • ๓) ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ
 • ๔) กาณมาตาวตฺถุ
 • ๕) ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ
 • ๖) ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ
 • ๗) ธมฺมสฺสวนวตฺถุ
 • ๘) อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ
 • ๙) ชีวกวตฺถุ
 • ๑๐) มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ
 • ๑๑) เพฬฏฺสีสตฺเถรวตฺถุ
 • ๑๒) อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ
 • ๑๓ ) มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ
 • ๑๔) สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ ๑๕) อญฺตริตฺถีวตฺถุ
 • ๑๖) อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ
 • ๑๗) สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ
 • ๑๘) สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ
 • ๑๙) สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ
 • ๒๐) ขาณุโกณฺฑญฺตฺเถรวตฺถุ
 • ๒๑) พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ
 • ๒๒) ปวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ
 • ๒๓) มรีจิ-กมฺมฏฺานิกตฺเถรวตฺถุ
 • ๒๔) อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ
 • ๒๕) โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ
 • ๒๖) อานนฺท- เสฏฺิวตฺถุ
 • ๒๗) คณฺิเภทกโจรวตฺถุ
 • ๒๘) อุทายิตฺเถรวตฺถุ
 • ๒๙) ปาเยฺยกภิกฺขุวตฺถุ
 • ๓๐) สุปฺปพุทฺธ- กุฏฺิวตฺถุ
 • ๓๑) กสกวตฺถุ
 • ๓๒) พาลนกฺขตฺตวตฺถุ
 • ๓๓) มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ
 • ๓๔) เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ
 • ๓๕) อญฺตรภิกฺขุวตฺถุ
 • ๓๖) นิคมวาสีติสฺสตฺเถรวตฺถุ
 • ๓๗) เมฆิยตฺเถรวตฺถุ
 • ๓๘) อุกฺกณฺิตภิกฺขุวตฺถุ
 • ๓๙) นนฺทโคปาลกวตฺถุ และ
 • ๔๐) สุมนาเทวีวตฺถุ โดยศึกษา ๖ หัวข้อ คือ เรื่องย่อ อภิธาน สาระในเรื่อง อัตถโยชนา อ่าน-สวด-พูดบาลี ฝึกทำปัญหาท้ายเรื่อง

การวัดและประเมินผล

แบ่งเป็น ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

 • ๑. ความสนใจในการเรียน ๓๐ คะแนน
 • ๒. งานมอบหมาย ๓๐ คะแนน
 • ๓. สอบปลายภาค ๔๐ คะแนน

ตารางแผนการสอน-เนื้อหา

ตารางแผนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ วิชา สัททสังเขป และ ธรรมบทอรรถกถา


ภาพ ตารางเรียน (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค. 2563)

ตารางเรียน ตารางสอน สัททสังเขป ธรรมบทอรรถกถา

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเตรียมหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้

 • ๑. หนังสือปาฬิสิกขาและสัททสังเขป
 • ๒. เอกสารประกอบการเรียน, ธรรมบทอรรถกถา  หรือ เอกสารธรรมบทอรรถกถา PDF (ส่งในกลุ่มไลน์)
 • ๓. หนังสือธาตุอาขยาน
 • ๔. อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สมุดบันทึก สมุดแบบฝึกหัด เป็นต้น

ดาวน์โหลด PDF

 


โพสรายวิชาอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

เรียน ปาฬิสิกขา ๒ และ ขุททกธรรมบท