พระราชวัชรบัณฑิต-เจ้าอาวาส-วัดจากแดง

ประวัติเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ประวัติเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

ชาติภูมิ

 • พระราชวัชรบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิด พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

บรรพชา

 • ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระอุปัชฌาย์ พระครูอนุทัยคณานุยุตต์ ที่ วัดหนองดุม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท

 • ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยพระอุปัชฌาย์ พระธัมมานันทมหาเถระที่วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การศึกษา

 • พ.ศ.๒๕๒๓ นักธรรมชั้นเอก วัดโนนเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ.๒๕๒๔ มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูง (โสตุชนปันตี) วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สาสนธชะ ธัมมาจริยะ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
 • พ.ศ.๒๕๔๓ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

ท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา ๙ ปี และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ณ เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ปี

หน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ และสังคม

 • เป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง, พระอภิธรรม, พระไตรปิฎก และภาษาพม่า
 • บรรยายธรรมประจำคณะ ๒๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
 • บรรยายธรรม จัดโดยชมรมพุทธธรรมศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
 • บรรยายวิชาปรมัตถธรรม ๔ และวิปัสสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
 • บรรยายธรรม รายการเติมสุข ทางสถานีวิทยุ กทม. AM.๘๗๓ KHz. และรายการธรรมะร่วมสมัย ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM ๑๐๐.๕ MHz.
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย และเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน
 • บรรณาธิการอำนวยการวารสารโพธิยาลัย
 • ผู้ก่อตั้งโพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ และเป็นผู้อำนวยการ

ผลงานด้านวิชาการ

 • กรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับครองราชย์ ๖๐ พรรษา
 • หนังสือปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา
 • ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร
 • คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี – ไทย – อังกฤษ
 • ตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือ มหาราชปริตร
 • MP3 ธรรมบรรยาย ทาน ศีล ภาวนา, อริยสัจ๔, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ปฏิจจสมุปบาท, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดวิสุทธิมรรค, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร ชุดจะสร้างพระอะไรดี, ชุดมหาราชปริตร ฯลฯ
 • โครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

สมณศักดิ์

 • ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็น พระเมธีวชิรโสภณ
 • ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็น พระราชวัชรบัณฑิต

นับว่าพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เป็นพระสุปฏิปันโน เป็นกำลังสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา

 

ประวัติพระราชวัชรบัณฑิต ประนอม ธัมมาลังกาโร

 


โพสที่เกี่ยวข้องกับ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) :

คำสืบค้น:

ประวัติ ประวัติพระประนอม ประวัติพระอาจารย์ ประวัติเจ้าอาวาส ประวัติอาจารย์ พระอาจารย์ พระอาจารย์มหาประนอม พระมหาประนอม อาจารย์ มหาประนอม อาจารย์ประนอม พระประนอม ธัมมาลังกาโร ธมฺมาลงฺกาโร ท่านเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส วัด วัดจากแดง จากแดง พระเมธีวชิรโสภณ พระราชวัชรบัณฑิต

ประวัติเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)