พิธีมอบตราตั้งฐานานุกรมที่ พระสมุห์, พระปลัด และพระใบฎีกา ณ ศาลาสุธัมมา วัดจากแดง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการ พิธีมอบตราตั้งฐานานุกรม สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ (ปัจจุบัน คือ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)) สถิต ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป ได้แก่

พระนนทชัย ฉายา ชยานนฺโท๑. พระนนทชัย ฉายา ชยานนฺโท อายุ ๒๙ พรรษา ๖ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส., บช.บ เลขานุการรองเจ้าคณะอําเภอพระประแดง วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวิหาร ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหน่งฐานานุกรมที่ พระสมุห์

พระธีรวุฒิ ฉายา ฐานกโร๒. พระธีรวุฒิ ฉายา ฐานกโร อายุ ๒๘ พรรษา ๓ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วัดทรงธรรมวรวิหาร ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหน่งฐานานุกรมที่ พระปลัด

พระอรรถพร ฉายา กิตฺติสาโร๓. พระอรรถพร ฉายา กิตฺติสาโร อายุ ๓๑ พรรษา ๑๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส., ปวส. วัดราษฎร์รังสรรค์ (ใหญ่-ตาอิน) ตําบลบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหน่งฐานานุกรมที่ พระใบฎีกา

อัลบั้มรูปภาพ

ขอจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน เทอญฯ แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงนามโดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ทั้งนี้ ในงานประกอบไปด้วยญาติธรรม ศิษยานุศิษย์ มาร่วมแสดงมุทิตาจิต โอกาสนี้ยังได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธี