ธรรมะออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา 2564 จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญรับชม ธรรมะออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ๒๕๖๔ จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถรับชมการบรรยายธรรมออนไลน์ผ่านทางเพจ เฟซบุ๊ก: งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ถ่ายทอดสดเริ่ม เวลา 09.00 น.

ลำดับการบรรยายธรรมออนไลน์

  • วีดีโอ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง “หลักธรรมที่ชาวพุทธ ควรนําไปใช้ในช่วงเข้าพรรษา” โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
  • วีดีโอ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่อง เพียงเพราะบุญที่ตนทํา” โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กทม.
  • วีดีโอ เวลา ๑๑.๐๐ น. เรื่อง ผ่านพ้นวิกฤตได้ด้วยจิตที่ตื่นรู้” โดย ดร. พระมหาชินวัฒน์ จากวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
  • วีดีโอ เวลา ๑๒.๐๐ น. เรื่อง เหินธรรมผ่านโรคในโลก” โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จ.ตราด
  • วีดีโอเวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่อง “บทเรียนจากวันอาสาฬหบูชา : พระสงฆ์กับสังคมไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พระมหานภันต์ สนุติภัทโท ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ มูลนิธิ สกพ.) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กทม.

รับชมผ่านทาง:

  • เฟซบุ๊กแฟนเพจ งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คลิก..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

ธรรมะออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา 2564 จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช