ทอดผ้าจุลกฐินสามัคคี รีไซเคิล สมทบทุนสร้าง อาคารเรียนพระไตรปิฎก และ ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม

๑๘ ต.ค. นี้ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ในกฐินกาลปีนี้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์อิสริยา นุตสาระ, คุณอรสา ทองไข่มุก, คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, คุณมณีรัตน์ เหล่าสุนทร, คุณสุรีย์ อภิธนสมบัติ, คุณอริศรา สว่างวรรณ, มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญสังฆทานบุญกิริยาแห่งการทอดกฐิน ที่วัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

งานบุญทอดกฐิน เป็นเครื่องบ่งบอกว่า พระสงฆ์ที่วัดนั้นได้จําพรรษา เจริญไตรสิกขา และบําเพ็ญศาสนกิจมาถ้วนไตรมาส คือ ครบ ๓ เดือน พระสงฆ์ทั้งเก่าใหม่ได้อานิสงส์ พรรษา มีสิทธิรับกฐิน และเมื่อรับกฐินแล้ว ก็พร้อมที่จะออกจาริกแยกย้าย กันไป โดยได้ขยายเวลาแห่งอานิสงส์นั้นออกไปอีก ๔ เดือน

ผู้ศรัทธาที่นําผ้ากฐินมาทอดถวาย ชื่อว่าได้ทําบุญกับพระสงฆ์ที่จําพรรษาอบรมไตรสิกขา มาอย่างจริงจัง ช่วยให้ท่านได้ยืดอานิสงส์พรรษาออกไป กับทั้งเป็นโอกาส ที่จะได้บํารุงวัด ในคราวใหญ่ประจําปี ที่เป็นทั้งสังฆทาน และเป็นทั้งกาลทาน อันนับว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่


กําหนดการ พิธีบําเพ็ญกุศลทอดกฐิน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น.

  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
  • ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดจากแดง
  • ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระรัตนตรัย
  • อาราธนาศีล และรับศีล
  • อาราธนาพระปริตร
  • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๐๙.๔๕ น.

  • ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน
  • กล่าวคําถวายผ้ากฐิน คณะเจ้าภาพประเคนเครื่องบริวารกฐิน ตัวแทนสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา
  • กรวดน้ำรับพร

๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

๑๒.๐๐ น. ผู้ร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี


เจ้าภาพงานบุญ ทอดกฐิน ๒๕๖๓

อาจารย์อิสริยา นุตสาระ, คุณอรสา ทองไข่มุก, คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, คุณมณีรัตน์ เหล่าสุนทร, คุณสุรีย์ อภิธนสมบัติ, คุณอริศรา สว่างวรรณ, คุณประเสริฐ เลิศอัควลักษณ์, คุณเสริมสุข ปัทมสถาน นายภารดร เพิ่งศิริ(ครูเต๋) นางขวัญฉัตร์ กีรติยศโยธิน, นายอภิชาติ ต้นน้ำนิ่ง, คุณนาวิน เซกิ(อินเดีย), คุณปิติกา เซกิ(อินเดีย), คุณอนุรุธ ว่องวานิช, น้ําดื่มชีวิต (เลขาชื่อคุณเอก), คุณแอ๋ว (รพ.ศรีราชาสมิติเวช)

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลจริยาที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญแล้วนี้ จงเจริญสวัสดิ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เจริญงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกท่าน เทอญ

Download PDF

สามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

ชื่อบัญชี วัดจากแดง เลขที่บัญชี 060-1-24211-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ

 


ความหมาย กฐิน:

กฐิน ความหมาย  (บาลี: กฐิน) เป็นคำศัพท์ปรากฎใน พระวินัยปิฎก เถรวาท ใช้ชื่อเรียกผ้าไตรจีวร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบ ๓ เดือน สามารถรับผ้ากฐินมานุ่งห่มได้ คำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน เป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์สามารถทำสังฆกรรมในช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

จุลกฐิน หมายถึง คำเรียกพิธีทอดกฐิน ที่ต้องทําตั้งแต่ปั่นฝ้าย ทอ เย็บ ย้อมผ้ากฐิน และถวายสงฆ์ให้เสร็จในวันเดียว โดยปริยายหมายความว่า งานที่ต้องเร่งทําอย่างชุลมุนวุ่นวาย และอาศัยความร่วมมือของคนหมู่มากเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด


คำสำคัญ: สืบสานวัฒนธรรมประเพณี, สังฆกรรม, สังฆทาน, ไทยธรรม, จำพรรษา, ผ้าอาบน้ำฝน เจ้าภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบุญ, ทำบุญ, ขบวนแห่ ทอดกฐิน, ทอดกฐินสามัคคี กฐินสามัคคี กรานกฐิน กฐิน, kind of a set of new robes, สะดึง ปั่นฝ้าย ทอ เย็บ ย้อมผ้ากฐิน, ถวายพระสงฆ์, กองกฐิน กฐินสามัคคี, กฐินหลวง, ประเภทของกฐิน, พิธีทอดกฐิน พุทธบัญญัติ, วิธีการทอดกฐิน, ครองผ้ากฐินกี่เดือน, การทอดกฐิน อานิสงส์ จุลกฐิน, กฐินแล่น, มหากฐิน กวนข้าวมธุปายาส, บุญกฐิน กฐินบุญ ทำบุญกฐิน


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วิธีการทอดกฐิน ทอดกฐินสามัคคี, ทอดกฐิน 2563 วันไหน