เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา​ ๑ และ ขุททกปาฐะ โดย​ พระราชวัชรบัณฑิต (๒ ก.ค. – ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓)

เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา​ ๑ และ ขุททกปาฐะ โดย​ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วีดีโอการสอนบันทึกแยกเป็น 2 วิชา ท่านจะต้องกดเลือกตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยสังเกตที่ปุ่มเพลย์ลิสต์ ปุ่มเพลย์ลิสต์ Playlist วีดีโอวัดจากแดง  (ด้านบนขวามือ ของวีดีโอ) แล้วคลิกแสดงรายการตอนต่าง ๆ

เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา​ และ ขุททกปาฐะ โดย​ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สาสนธชธรรมาจริยะ จัดโดย ติปิฏกสิกขาลัย วัดจากแดง ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการศึกษาพระไตรปิฎก เปิดสอน หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไป ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปิดรับสมัครรอบ ๒ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมีพิธีปฐมนิเทศ เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ติปิฏกสิกขาลัย สอนโดย ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สาสนธชธรรมาจริยะ

 • พิธีปฐมนิเทศ และเริ่มเรียน: ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 • ระยะเวลาเรียน: ๓ เดือน (๒ ก.ค. ถึง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓)
 • เวลาเรียน: ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์
 • สถานที่เรียน: สุธัมมศาลา ห้องสุธัมมา ๒ วัดจากแดง

———————————

[tab:รายชื่อ-รหัสประจำตัว]

รายชื่อและรหัสประจำตัว ปรับปรุงใหม่  ​๒๒ ก.ค. ๖๓
หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา พระสุตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ

 

[tab:ตารางเรียน]ตาราเรียน หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา

[tab:เนื้อหาการเรียน] แผนการสอนเนื้อหาปาฬิสิกฺขาและขุททกปาฐะ
ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ๒ ก.ค. – ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

เนื้อหาการเรียน พระบาฬี แปล, พระคาถา, คาถา, คำกริยา โครงสร้างบาลีไวยากรณ์, ปาฬิสิกฺขา, บาลี ปาลี บาลี บารี บาลีสิกขา บาลีสิขา pali, ขุททกปาฐะ, กุมารปัญหา, มงคลสูตร, รตนสูตร, ทวัตติงสาการ, ทสสิกขาบท, พระบาฬี, ตติยาวิภัตติ, ปัญจมีวิภัตติ, ฉัฏฐีวิภัตติ, จตุตถีวิภัตติ, สัตตมีวิภัตติ, ติโรกุฑฑสูตร, ตุลฺยาธกรณวิเสสน, ทุติยาวิภัตติ, ตติยาวิภัตติ, อนาทริย, อนาทร, นิธิกัณฑสูตร, ทวนมนต์, นิธิกัณฑสูตร, กมฺมวาจก, ลกฺขณ ลกฺขย, กัมมาวาจก, วิภัตติ, ภวิสสันตี อาขยาตวิภัตติ อัชชตนี อาขยาตวิภัตติ, เมตตสูตร, ปัญจมี, กิตก์กิริยา, อรรถภาวะ, วิธีผัน, ฝึกทำนอง, ทวนมนต์, สนทนาบาลี, บริกรรมภาวนา, กตฺตา, ฝึกตั้งคำถาม, ผัน, พูด เขียน คัด สวด สอบ, เตรียมตัวสอบ สอบประมวลผลความรู้, ประกาศผลสอบ มอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ สมาคมมหาเปรียญ คนเรียนบาลี บาลีศึกษา รักษาพุทธพจน์ เรียนบาลี

[tab:ดาวน์โหลด]ดาวน์โหลดหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ปาฬิสิกขา และสัททสังเขป

หนังสือ ปาฬิสิกขา-และสัททสังเขป โดย พระอาจารย์ชนกาภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต

[tab:ใบสมัคร]

ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครเรียน

[tab:การสมัคร]

เกี่ยวกับการรับสมัคร (ปิดรับ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓)

การประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา วิชาปาฬิสิกขา​ และขุททกปาฐะ

คุณสมบัติผู้สมัคร พระภิกษุ  สามเณร  แม่ชี  และประชาชนทั่วไป ได้เข้าศึกษาโดยไม่จำกัด วุฒิการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑.๑. ใบสมัครของสถาบันที่กรอกข้อความเรียบร้อยพร้อมลายเซ็นต์ผู้รับสมัคร
๑.๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
๑.๓. หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๑.๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๕. รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
๑.๖. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด พร้อมถ่าย สำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๗. หนังสือฝากตัวต้นสังกัด พร้อมลายเซ็นเจ้าอาวาสหรือผู้ทำหน้าที่แทน (กรณีพักประจำที่วัดจากแดง)

         ๒.เงื่อนไขการรับสมัคร

๒.๑ เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป
๒.๒. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการ อ่าน เขียน และพูดภาษาไทยได้
๒.๓. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๒.๔. ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
๒.๕. ไม่สูบบุหรี่และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

          ๓. สถานที่รับสมัคร   

๓.๑. สามารถเดินทางมาสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ที่อาคารติปิฏกสิกขาลัย สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ถนนเพชรหึงษ์  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ สอบถามข้อมูลที่: คลิกโทร ๐๙๘ ๕๕๑ ๖๒๘๓
๓.๒. สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง

          ๔. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผ่านทาง

          ๕. ระยะเวลาการเรียนการสอน

 • เปิดเรียน/ปฐมนิเทศน์ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 • เริ่มเรียนตั้งแต่: ๒ ก.ค. ถึง ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓
 • เวลาเรียน: ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์
 • สถานที่เรียน: ณ สุธัมมศาลา ห้องสุธัมมา ๒ วัดจากแดง
 • สอบประมวลความรู้ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ สุธัมมศาลา ห้องสุธัมมา ๒ วัดจากแดง
[tab:ปฐมนิเทศ]

ปฐมนิเทศ ๒ ก.ค. ๖๓

https://www.facebook.com/kemapirato/videos/3227165743971864/

https://www.facebook.com/tipitakasikkhalai/posts/125904905827675
[tab:เกี่ยวกับเจ้าภาพหนังสือ]ขุททกปาฐะสำหรับผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือขุททกปาฐะ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ราคาเล่มละ ๒๐ บาท) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามบัญชีที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ ขุททกปาฐะ ขณะนี้ได้ยอดครบตามต้องการแล้ว วัดจากแดง ขอปิดการร่วมบุญการจัดพิมพ์หนังสือขุททกปาฐะ แต่เพียงเท่านี้  ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้ร่วมบุญมานี้ จะทำด้วยทรัพย์ก็ดี บอกบุญก็ดี ยินดีในบุญของผู้อื่นก็ดี จงเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลพระนิพพานของท่าน โดยเร็วพลัน เทอญ สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ / การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

 • ต้องการรับใบอนุโมทนา ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์วัดจากแดง คลิกโทร: ๐๒ ๔๖๔ ๑๑๒๒ 
 • ติดต่อรับใบอนุโมทนาบัตร ทาง LINE ID: pr.watjakdang
[tab:โพสอื่น ๆ]

โพสที่เกี่ยวข้อง:

[tab:เพจ facebook] เพจติปิฏกสิกขาลัย คลิกเปิดในหน้าต่างใหม่

[tab:คำสำคัญ]คำสำคัญ: ขุททกนิกาย หมายถึง, โครงสร้างขุททกนิกาย, อังคุตตรนิกาย หมายถึง, ชื่อเต็มของมงคล, ทีฆนิกาย คือ, เอฬกสูตร, หาสฐายี, วรรณคดีบาลีประกอบด้วยอะไรบ้าง, มหาสังคีติ คือใคร, อรรถกถา, แบบฝึกแปล ธรรมบท, บาลีไวยากรณ์ แปล, การแต่งไทย เป็น บาลี, บาลีไวยากรณ์ doc, 365 วัน ภาษาบาลี, เทคนิคการแปล ธรรมบท, พระไตรปิฎกเล่มที่ 3, โครงสร้าง คัมภีร์ปริวาร, คัมภีร์ภาคผนวก คือ, ปฏิ สาร ณี ย กรรม คือ แบบฝึกแปล ธรรมบท, บาลีไวยากรณ์ แปล, การแต่งไทย เป็น บาลี, บาลีไวยากรณ์ doc, 365 วัน ภาษาบาลี, เทคนิคการแปล ธรรมบท, สาชีพในพระวินัยปิฎกคืออะไร, แนว ข้อสอบ พระวินัย ปิฎก ม จร, มาติกาอรรถกถา, คู่มือ พระวินัย พระอภิธรรมปิฎก pdf, พระไตรปิฎกpdf,ข้อสอบ พระไตรปิฎก พร้อม เฉลย, แนว ข้อสอบกลาง พระสุตตันตปิฎก ม จร, พระไตรปิฎก ศึกษา PDF, โครงสร้างพระสุตตันตปิฎก, แนว ข้อสอบ พระวินัย ปิฎก ม จร, ตัวอย่างเรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก, ข้อ เสีย ของพระไตรปิฎก, วันพระ พระไตรปิฎก, การ ตีความ พระไตรปิฎก, อิ ติ วุ ต ตก ๒๕ ๓๐๐, เรื่องเล่า พระไตรปิฎก,  หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนา ภาวนา หลักสูตรวิปัสสนาภาวนา มจร, มคอ 3, มจร, พระพุทธศาสนา กับภูมิปัญญาไทย, หลักสูตร มจร หนองคาย, สาขาพระพุทธศาสนา, ธรรมะภาคปฏิบัติ 4, 

[tab:END]

—————————

เรียนออนไลน์ ปาฬิสิกขา​ และ ขุททกปาฐะ โดย​ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สาสนธชธรรมาจริยะ