พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนติปิฏกสิกขาลัย วัดจากแดง

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนติปิฏกสิกขาลัย ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดย คุณเภาลีนา บุญญาภิภัทร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม ฝ่ายฆราวาส  พิธีบวงสรวง เทวตาพลี เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. กล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ได้กล่าวแสดงธรรมบรรยาย โอกาสนี้ ศิษยานุศิษย์ น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระอาจารย์มหาประนอม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (ย้อนหลัง) พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนติปิฏกสิกขาลัย ปฐมฤกษ์ เวลา ๑๑.๑๑ นาฬิกา

พระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒิ วรปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และเจ้าคณะ ๒๕
ภาพ: พระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒิ วรปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และเจ้าคณะ ๒๕ ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ความอัศจรรย์ของพระไตรปิฎก” ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เนื่องในโอกาสมงคลพิธีเปิดนิทรรศการ ความอัศจรรย์ของพระไตรปิฎก อาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ได้อาราธนาพระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒิ วรปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และเจ้าคณะ ๒๕ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย หลวงพ่อพระครูวรปัญญาคุณ ได้รับการถวายสมณศักดิ์ “มหาสัทธัมมโชติกธชะ” (สมณศักดิ์สายเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับอัคคมหา) จากรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนมาร์ (เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐) หลวงพ่อเป็นผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ส่งพระภิกษุสามเณรไทยไปศึกษาบาลี และพระไตรปิฎกที่ประเทศพม่า สำเร็จการศึกษาชั้นธัมมาจริยะ ๓ รูป และพระวิปัสสนาจารย์ ๑ รูป ตลอดจนให้คำปรึกษาพระภิกษุพม่าที่เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้สร้างศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี แก่ชาวพุทธไทย และ ชาวพุทธพม่า ให้การยกย่องเชิดชูเกียรติพระเถรานุเถระพม่า ผู้ทรงความรู้และความสามารถทั้งในด้านปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนาให้ชาวพุทธไทยได้รู้จักและเข้าใจ ซึ่งเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ผู้บุกเบิกสร้างศาสนสัมพันธ์ และ ความเข้าใจที่ดีต่อกันของชาวพุทธทั้งสองประเทศ เพื่อความเจริญตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมในพระพุทธศาสนาสืบไป

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ

พระไตรปิฎก คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

การเรียน การสอนพระไตรปิฎก คือการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาทรงจำเป็นธัมมานุสติ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งคำสอนอันประเสริฐ อันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

 

อัลบั้มรูป ๑ ภาพโดย คุณกานต์ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง


อัลบั้มรูป ๒ ภาพจาก พระเขมา เขมะ

งานวางศิลาฤกษ์ อาคารพระไตรปิฎกศึกษา วัดจากแดง

กำหนดการ

 • ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๐๘.๓๐ น. บวงสรวง เทวตาพลี
 • ๐๙.๐๐ น. เปิดนิทรรศการ “ความอัศจรรย์ของพระไตรปิฎก
 • ๐๙.๓๐ น. บูชาพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์
 • ๑๐.๐๐ น. ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
 • ๑๐.๓๐ น. น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระอาจารย์มหาประนอม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (ย้อนหลัง)
 • ๑๑.๑๑ น. พิธีวางศิลาฤกษ์ ติปิฏกสิกขาลัย
 • ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่ พระเถรานุเถระและสามเณร ผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหารร่วมกัน

 


ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

 • ชื่อบัญชี วัดจากแดง เลขที่บัญชี 193-2-83107-2
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง
 • ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร คลิกโทร: 02-464-1122 (คุณเกด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คลิกโทร: 063-302-9567   คุณเปิ้ล
 • คลิกโทร: 061-646-0634   คุณปุ้ง
 • Facebook: @radiobodhiyalai
 • ทางวัดมีประตูทางเข้าวัดหลายประตู และมีพื้นที่จอดรถในพื้นที่ของวัด ท่านสามารถเดินลัดเข้ามายังศาลาได้โดยสะดวก ทางวัดปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย  กรุณาสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจของทุกท่าน

คำสำคัญ: พิธี งาน วัด วางศิลาฤกษ์ ศิลาฤกษ์ สร้าง สร้างอาคาร อาคาร อาคารเรียน อาคารเรียนพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎก  ติปิฏกสิกขาลัย Tipiṭaka Sikkhā, Tipitakasikkhalai, วัด วัดจากแดง สมุทรปราการ วันเกิด วันคล้ายวันเกิด เจ้าอาวาส พระอาจารย์ พระมหาประนอม วัดเกิดพระอาจารย์ประนอม วันเกิดพระประนอม พระประนอม ธมฺมาลงกาโร ธัมมาลังกาโร, การวางศิลาฤกษ์ อาคาร, แท่นวางศิลาฤกษ์, พิธีวางศิลาฤกษ์ ภาษาอังกฤษ, วางศิลาฤกษ์บ้าน, สมบททุน พัฒนาวัด พระธาตุเจดีย์ ห้องเรียนอภิธรรม กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ, เครื่องสังเวยเทวดา วัตถุประสงค์การวางศิลาฤกษ์, ยกเสาเอก


โพสที่เกี่ยวข้องกับ พิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนพระไตรปิฎก วัดจากแดง

พิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนพระไตรปิฎก