การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก

การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก เนื่องในวันมาฆบูชา(๔ กุมภาพันธ์ ๖๓) และในวาระครบรอบ ๗๒ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา
ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย หอพระไตรปิฎกนานาชาติ, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และติปิฏกสิกขาลัย ประกอบด้วย ๒ งานย่อย ได้แก่

(๑)

การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎกในนานาประเทศ
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กําหนดการ

 • ๐๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
 • ๐๘.๓๐ – ๘.๔๕ น. พิธีเปิด
 • ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว์โส แนะนําติปิฏกสิกขาลัย
 • ๐๙.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. การเสวนาเรื่อง “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฏกในนานาประเทศ”
 • “ประเด็นสําคัญในแต่ละช่วงสมัยของการสืบทอดพระไตรปิฎก ๒,๖๐๐ ปี”
  โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 • “การศึกษาพระไตรปิฎกในศรีลังกายุคปัจจุบัน”
  โดยพระมหาพจน์ สุวโจ (ลังกากุมาร) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
 • “การศึกษาพระไตรปิฎกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและในประเทศไทยปัจจุบัน”
  โดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ประธานติปิฎกสิกขาลัย
 • “วัฒนธรรมการสืบทอดคัมภีร์พุทธศาสนาในกัมพูชา”
  Dr.Trent Walker นักวิจัยทุน Khyentse Foundation สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: 

 • ท่านสามารถเข้าร่วมงานใดงานหนึ่งได้ หรือทั้งสองงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • โปรดแต่งกายสุภาพ: ผู้หญิงสวมกระโปรงหรือผ้าซิ่น
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คลิกโทร 02-2184916 หรืออีเมล์ [email protected]

 


(๒)
การสวดสาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนา
โดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปของโลก
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธยายพระไตรปิฎกและติปิฏกเทสนา โดยพระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูป จากเมียนมากําหนดการ

 • ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ประธานติปิฏกสิกขาลัย กล่าวนําเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของพระผู้ทรงพระไตรปิฎก (ติปิฎกธระ) ของโลก”
  และนําสวดสาธยายพระไตรปิฎก
 • ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. พิธีเปิด
 • ๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น. พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูปจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำสวดสาธยายพระไตรปิฎก
 • ๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๒ รูปแสดงเทสนาเรื่อง “ความสําคัญของพระไตรปิฎก
 • ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก ๙ รูป

หมายเหตุ: 

 • ท่านสามารถเข้าร่วมงานใดงานหนึ่งได้ หรือทั้งสองงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • โปรดแต่งกายสุภาพ: ผู้หญิงสวมกระโปรงหรือผ้าซิ่น
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คลิกโทร 02-2184916 หรืออีเมล์ [email protected]

ไปหอประชุมจุฬา

โพสที่เกี่ยวข้อง:

การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย