ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

สถาบันโพธิยาลัย และวัดจากแดง
ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วม ทอดผ้าป่า สร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก

(กองทุนติปิฎกสิกขาลัย)
จำนวน ๘๔,๐๐๐ กอง
กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ติปิฏกสิกขาลัย แด่ภิกษุสามเณร ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

วางศิลาฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓


การสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ทุนการศึกษาพระไตรปิฏก

๑. เพื่อสร้างสถานที่สําหรับรองรับพระภิกษุที่เข้ามาศึกษาพระไตรปิฎกที่มีจํานวนมากขึ้นทุกๆ ปี
๒. เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาศึกษาพระไตรปิฎก
๓. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
๔. เพื่อสร้างอาคาร เรียนพระไตรปิฎก และงบบริหารการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
๒. ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรักษาศาสนาและเผยแพร่ พระไตรปิฎก
๓. ประชาชนได้มีที่พึ่งในพระพุทธศาสนา

อานิสงส์ของการสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก เพื่อพระพุทธศาสนา

๑. จักได้เกิดในที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทําความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒. ทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีวันตกต่ำ
๓. มีความรื่นรมย์ในโลกมนุษย์ และเทวโลก
๔. ปารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศล ย่อมสําเร็จได้โดยง่าย
๕. ได้รูปกายงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

อาคารเรียนพระไตรปิฎก พื้นที่ใช้สอย รวม ๓,๖๕๐ ตารางเมตร

  • – ห้องเรียน ขนาด ๑๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔ ห้อง
  • – ห้องเรียน ขนาด ๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๖ ห้อง
  • – ห้องประชุม ขนาด ๕๐๐ ตารางเมตร
  • – ห้องสมุด ขนาด ๕๕๐ ตารางเมตร
  • – ห้องผลิตสื่อธรรมะต่างๆ

ช่องทางร่วมทำบุญ

บัญชี กองทุน สร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง

  • ชื่อบัญชี:  วัดจากแดง
  • เลขที่บัญชี:  193-2-83107-2
  • ธนาคารกสิกรไทย:  สาขาพระประแดง

หากท่านใดต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร  กรุณาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดจากแดง

 

ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน พระไตรปิฎก วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน พระไตรปิฎก วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

 

ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก