การเสวนาวิชาการ พุทธศาสนศึกษา ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมฟัง การเสวนาวิชาการ พุทธศาสนศึกษา ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๔ เรียนบาลีอย่างไรให้เข้าถึง พระไตรปิฎก วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. รับชมได้ทาง facebook Live แฟนเพจ: หลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ (คลิก..)

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ทางเพจหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมเปิดประเด็น การเสวนาวิชาการ พุทธศาสนศึกษา ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

-พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙, รศ.ดร.) – คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)) – เจ้าอาวาสวัดจากแดง
-ผศ.ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว – อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-อ. คะนอง ปาลิภัทรางกูร – อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนบาลี พระไตรปิฎก

โพส การเสวนาวิชาการ ที่คล้ายกัน:

 

การเสวนาวิชาการ พุทธศาสนศึกษา ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4