๓๐ พ.ค. นี้ ยุวพุทธฯ ถ่ายทอดสด ปุจฉา วิสัชนา มิลินทปัญหา มรรค ผล นิพพาน

ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายไทยธรรมออนไลน์ งานเทศน์ ปุจฉา วิสัชนา มิลินทปัญหา มรรค ผล นิพพาน ถามโดย รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ กับผู้ตอบ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมชมถ่ายทอดสดทางออนไลน์ facebook: YTVpage (คลิก..)   หรือ  fanpage: ytvyuwaput เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

กําหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 • ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน
 • ๐๗.๓๐ น. พิธีเปิดงาน
 • ๐๘.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๑ ปฐมบทพระนาคเสน – พระเจ้ามิลินท์ โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 • ๐๙.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๒ ปุจฉา – วิสัชนา ช่วงที่ ๒ : ไขข้อข้องใจในเรื่อง มรรค โดย พระมหาบุญชู อาสโภ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และ พระมหากฤษดา โอภาโส วัดจากแดง
 • ๑๐.๓๐ น. กัณฑ์ที่ ๓ ปุจฉา วิสัชนา ช่วงที่ ๒ : ไขข้อข้องใจในเรื่อง ผล โดย พระมหาชินวัฒน์ จกุกวโร วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร และ พระมหาวัชระ ติกขญาโณ วัดสามพระยา
 • ๑๑.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมสมาคม เชิญร่วมงานกิจกรรม เปิดสื่อวีดีโอ เชิญชวนร่วมบุญ
 • ๑๓.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๔ ปุจฉา วิสัชนา ช่วงที่ ๓ : ไขข้อข้องใจในเรื่อง นิพพาน โดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน และ พระครูสมุห์ทวี เกตุธมุโม วัดอุบลวนาราม
 • ๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๕ ไขข้อข้องใจปัญหาพิศวง  / เมณฑกปัญหา  เรื่อง มรรค ผล นิพพาน โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง กับ รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
 • ๑๖.๐๐ น. ปัจฉิมบท โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วัดจากแดง
 • ๑๗.๐๐ น. กรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี


สอบถามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่

โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line ID: @ybat http://line.me/ti/p/~[@ybat]
เว็บไซต์ YUWAPUT | ybat.org
เพจยุวพุทธฯ https://www.facebook.com/ybatpage


เกี่ยวกับ หลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส.:


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

๒๕๖๔ ยุวพุทธฯ ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา -มรรค ผล นิพพาน ถามโดย รศ.ดนัย ปรีชาเพิมประสิทธิ์ กับผู้ตอบ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)