ห้องเรียน เนตติปกรณ์ แนวทางนำไปสู่ความเข้าใจ พระพุทธพจน์

ห้องเรียน วิชาเนตติปกรณ์  คำว่า “เนตติปกรณ์”[1] แปลว่า คัมภีร์แนะแนว หรือ แนวทางนำไปสู่ความเข้าใจ พระพุทธพจน์ เป็นตำราที่ใช้ในการอธิบายพระพุทธพจน์ แต่งในสมัยพุทธกาล โดย พระมหากัจจายนะ ผู้เป็นเลิศในการอธิบายความย่อ ให้พิศดาร นอกจากนี้ยังได้รับการสังคายนา ร่วมกับพระไตรปิฎก ในปฐมสังคายนาคัมภีร์

เนตติปกรณ์ Nettippakaranaภาพจาก: วัดอมราวดี. (2020). Christmas Humphreys Memorial Library. เข้าถึงได้จาก https://www.amaravati.org/visiting/library/

ต่อมาได้มีการรจนาคัมภีร์อธิบายความเพิ่มเติมเป็นลำดับ เริ่มจากคัมภีร์เนตติอรรถกา มาถึงคัมภีร์เนตติฎีกา และยังมีคัมภีร์อรรถาธิบายในลำดับต่อมาอีก ในภาษาไทยได้มีการแปลโดยโครงการปริวรรตอักษรขอม และ อักษรโบราณท้องถิ่น มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ และฉบับแปลของพระคันธสาราภิวงศ์ แห่งวัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง[2]

 


รับรองโดยประธานโครงการศึกษาพระไตรปิฎก

 • พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

อูชวนาลังการาภิวังโส (อูซอ จันทสาโร) สามเณจ่อพระอาจารย์ผู้สอน:

 • อูชวนาลังการาภิวังโส (อูซอ จันทสาโร) สามเณรจ่อ ปถมจ่อ วฏังสกา ธรรมาจริยะ พระผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงจากประเทศพม่า

วิชาที่สอน:

 • วันจันทร์ วิชาธัมมสังคณี
 • วันอังคาร วิชาธัมมาจริยะ และสามเณรจ่อ
 • วันพฤหัส วิชาเนตติปกรณ์

 


เวลาเรียน:

 • ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-10.30 และ 13.00-16.15 หยุดวันอุโบสถ (วันพระใหญ่)

สถานที่เรียน:

 • ห้องเรียน ห้องขวา อาคารโพธิยาลัย 1 วัดจากแดง

วันเปิดเรียน:

 • วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 2563

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนเรียน:

 1. รูปสิทธิ ปทวิจาร
 2. อภิธานนัปปทีปกา อเนกตฺถวรรค
 3. อภิธัมมัตถสังคหะ

หนังสือที่ใช้เรียน: คลิกดาวน์โหลด*

 1. เนตติปกรณ์ปาฬิ เนตติอรรถกถา เนตติฎีกา (บาฬีและอรรถกถา มีจำหน่ายที่มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ)
 2. เนตติหารัตถทีปนีแปล ฉบับวัดจากแดง (รับที่วัดจากแดง)
 3. เนตติหารัตถทีปนี ภาษาพม่า หลักสูตรธรรมาจรยิ ะ (ถ้ามี)
 4. วิคคหะนิ่ง ยะเก้าก์ลัมญวน (ဝိဂ$ဟ&’င့် ညသ်ေကာက်လမ်း34န်) หน้า 83 เป็นต้นไป (ถ้ามี)

สมัครเรียน: โดยแจ้ง (1) ชื่อ นามสกุล (2) เบอร์โทร (3) เรียนที่วัดหรือทาง YouTube (ไม่มีถ่ายทอดสด)

 • *ติดต่อเพิ่มเป็นเพื่อนทางไลน์ไอดี: PETERNAMA
 • *ผู้เรียนควรมีไลน์ สำหรับรับไฟล์ ข่าวสารต่าง ๆ ในชั้นเรียน

วิชา เนตติปกรณ์


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วิชา เนตติปกรณ์ “แนวทางนำไปสู่ความเข้าใจ พระพุทธพจน์”