หลักสูตร จิตตภาวนา พ.ศ. 2563 พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

บันทึกวีดีโอ หลักสูตร จิตตภาวนา โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บันทึกวีดีโอ ตอบปัญหาธรรม หลักสูตร จิตตภาวนา โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โพสที่คล้ายกัน:


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 1 พฤศจิกายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – สัมโมทนียกถา [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/w1kcXjSsalY

ตอบปัญหาธรรม หลักสูตร จิตตภาวนา