พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2554

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2554 สาธยายพระไตรปิฎก เรื่อง โอวาทปาติโมกขคาถา, รัตนสูตร, เวรัญชกันฑ์, อาทิตตปริยยสูตร และ คัมภีร์ปัฏฐาน


 


 

 


เกี่ยวกับ:

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2554