๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พิธีต้อนรับ สัญญาบัตรพัดยศ และ พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรบัณฑิต

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  พิธีต้อนรับ สัญญาบัตรพัดยศ และ พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม ธมุมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น.

 / 

 

สัญญาบัตร พัดยศ พระเมธีวชิรโสภณ

กําหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
ณ วัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคาร ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ภาคเช้า
๐๙.๓๐ น. – พระภิกษุ สามเณรขึ้นบนสุธัมมศาลา
๑๐.๐๐ น. – พิธีทักษิณานุปาทาน – สวดมาติกาแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง โดยคณะสงฆ์จํานวน ๒๐ รูป ที่ได้รับอาราธนามา
๑๐.๔๕ น. – พระราชวัชรบัณฑิต และคณะเจ้าภาพ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระพิธีฯ
๑๑.๐๐ น. – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมฉันภัตตาหารเพล ณ ห้องสุธัมมา ๑ (ห้องเรียนชั้นล่าง)


พิธีถวาย สัญญาบัตรพัดยศ พระเมธีวชิรโสภณ

ภาคบ่าย

ทําเนียบองคมนตรี

เวลา ๑๓.๐๐ น. – พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางโดยรถยนต์หลวงออกจากทําเนียบ องคมนตรี ไปยังวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วัดจากแดง

เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางถึงวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

– จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ
– กราบ
– นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้
– เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล
– รับศีล (ประธานสงฆ์ให้ศีล จบ)
– พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวัชรบัณฑิต (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
– ประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม กรวดน้ำ (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก)
กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลาพระสงฆ์ ออกจากอุโบสถ ไปยังรถยนต์หลวง เดินทางกลับทําเนียบองคมตรี

– หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแล้ว คณะสงฆ์วัดจากแดงแสดงมุทิตา แด่ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง
– คณะญาติโยมผู้มาร่วมพิธี ถวายมุทิตาแด่พระราชวัชรบัณฑิต

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

 

 

กำหนดการ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

พิธีแสดงมุทิตาจิต และถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระราชวัชรบัณฑิต
ณ ศาลาสุธัมมา ชั้น ๒ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคเช้า

๐๙.๐๐ น. – คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาสุธัมมา ชั้น ๒

๐๙.๐๙ น. – พระราชวัชรบัณฑิต เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พระราชวัชรบัณฑิต บรรยายธรรม ๑ กัณฑ์

 

๑๐.๐๐ น. – คณะศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องสักการะ ไทยธรรมแสดงมุทิตาแด่ท่านเจ้าคุณฯ

๑๐.๔๕ น. – พระราชวัชรบัณฑิต เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น.

 • – คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
 • – คณะสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นประจําอาสน์สงฆ์
 • – ดําเนินพิธีการ โดยพระชํานาญเวทย์ สุทธิญาโณ

๑๓.๑๕ น.

 • – เริ่มพิธีบวงสรวง จุดเทียนบูชาฤกษ์ โดยพระราชวัชรบัณฑิตประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เป็นเทวตาพลี) โดยพราหมณ์สถาพร ขาวสะอาด

๑๔.๑๕ น.

 • – เจริญพุทธมนต์สมโภชฯ พระเถราจารย์ และผู้ทรงวิทยาคุณ ขึ้นนั่งประจําอาสนะ

๑๕.๑๕ น.

 • – ประธานสงฆ์ จุดเทียนชัย จุดเทียนพุทธาภิเษก จุดเทียนต่อเทียนมงคลนวหรคุณ
 • – พระสงฆ์ เจริญพระคาถาจุดเทียนชัย เจริญพระปริตร พระธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ตามลําดับ
 • – ประธานสงฆ์ ดับเทียนชัย และโปรยดอกไม้
 • – พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญพระคาถาดับเทียนชัย
 • – เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
 • – พระสงฆ์ อนุโมทนา พร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา

 

มุทิตาสักการะ พระเมธีวชิรโสภณ-เจ้าอาวาสวัดจากแดง วารสารโพธิยาลัย

โพสที่เกี่ยวข้อง:

พิธีต้อนรับ สัญญาบัตรพัดยศ พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชาคณะชั้นสามัญ