นักเรียน วัดทรงธรรม เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม

นักเรียน วัดทรงธรรม เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียน วัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน วัดจากแดง เนื่องจากเป็นวัด ที่มีการพัฒนาจิตสำนึก และเป็นวัดต้นแบบในการคัดแยกขยะและมีการพัฒนาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน สร้างแรงบันดาลใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โรงคัดแยก บีบอัดขวดพลาสติก ส่งมอบ
โดยแรกเริ่มโครงการกิจกรรมและการรณรงค์ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นดำริของท่านพระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ที่ริเริ่มแก้ปัญหาต่าง ๆ ของวัดจากแดงเรื่อยมา ตั้งแต่ขยะที่ลอยมาติดอยู่บริเวณแพไม้ท่าน้ำของวัดในสมัยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีขยะในโรงครัว ที่เกิดจากการที่มีประชาชนเข้ามาทำกิจกรรม ทำบุญ ภายในวัดกันเป็นจำนวนมาก ขยะล้นวัด ชนิดที่รถขยะเทศบาลเข้ามาจัดเก็บไปไม่หมด จำต้องปล่อยทิ้งไว้รอเที่ยวต่อไป ส่งกลิ่นเหม็นบูดเน่า

รีไซเคิล ถ้วย แก้ว โฟม

เนื่องจากวัดนี้เป็นสถานศึกษาอภิธรรม ภาษาบาลี และภาษาพม่าด้วย จึงมีพระ และ ประชาชนเดินทางเข้ามาเรียนอภิธรรม และหลักสูตรอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก จากทั้งในและต่างประเทศ แม้สุนัขที่ถูกประชาชนแอบนำมาปล่อยทิ้งให้เป็นหมาวัด ก็ต้องหาข้าวเลี้ยง จนสุนัขมีจำนวนมากขึ้น ๆ ได้ถ่ายมูลทิ้งไว้ทั่ววัด สร้างความสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น จนเดือดร้อนกันไปหมด ทั้งพระ ทั้งโยมที่มาเรียน มาทำบุญที่วัด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ทำให้พระสงฆ์ในวัด ต้องรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ช่วยกันหาทางออก และแก้ปัญหาเรื่อยมา

บำบัดน้ำเสีย ทำน้ำ RO

ต่อมาก็เริ่มมีประชาชนเข้าใจปัญหาของพระที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ได้สนับสนุนกิจกรรม ทางวัดต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาอะไร ญาติโยมที่มีกำลังทรัพย์ มีความรู้ด้านต่าง ๆ ก็ระดมเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาให้วัด ทางวัดเองก็ไม่ได้หยุดนิ่ง รอรับการช่วยเหลือ แต่เพียงอย่างเดียว ก็แสวงหาความรู้ ศึกษาดูงาน จากแหล่งที่เขาประสบความสำเร็จ ในการจัดการขยะ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาวัดเรื่อยมา

ขยะเศษไม้ ใบไม้ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์

พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ทราบว่าวัดจากแดง เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชุมชน จึงได้เข้ามาส่งเสริมให้เป็นวัดต้นแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนได้เกิดความตระหนัก และสามารถสร้างแรงจูงในให้ประชาชน หันมาใส่ใจ สิ่งแวดล้อมได้ วัดจากแดง ได้ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ในปี 2563 ซึ่งได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ได้เป็น 1 ใน 789 วัดต้นแบบคัดแยกขยะที่ดีต่อชุมชน จาก ทั้งหมด 41,310 วัด

โรงทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ วัด

การดำเนินกิจกรรมในการคัดแยกขยะของ วัด เช่น ปัญหาขยะ เศษอาหาร ทางวัดใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ คัดแยกเศษอาหาร เป็นส่วนต่าง ๆ แล้วนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยกำหนดจุดทิ้งขยะในโรงฉัน หรือศาลาฉัน แล้วแบ่งหน้าที่ ทั้งพระและโยมช่วยกัน นำใส่รถเข็น ไปส่งยังส่วนที่รับจัดการขยะ ซึ่งใช้วิธีย่อยสลายขยะเศษอาหารเหล่านั้น ด้วยน้ำเอนไซม์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะที่วัดคิดขึ้นใช้เอง ไม่ต้องไปหาสั่งซื้อจากร้านค้าใด ๆ  ประชาชนที่มาทำกิจกรรมที่วัด เห็นพระทำ ก็คิดออก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดจิตสำนึกพัฒนาจิตใจในทันที เริ่มแยก เท เศษอาหารลงถังรองรับที่เตรียมไว้ให้ โดยไม่ต้องไปติดป้ายบอก

เย็บ จักร ผ้าไตรจีวร พระ จำหน่าย

ปัจจุบันวัดมีจิตอาสาประจำชุมชนได้เข้ามาช่วยงานวัด ช่วยจัดการขยะที่มีจำนวนมากเหล่านี้แทนกำลังของพระ เนื่องจากพระที่วัดต้องเรียน ต้องศึกษาสอบไล่เลื่อนชั้น แลต้องรับกิจนิมนต์จากญาติโยม ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการจัดขยะ เศษอาหารที่มีจำนวนมาก ทางวัดได้ให้โยมที่มาช่วยกิจกรรมจำหน่ายสำหรับประชาชนที่สนใจ รับไปทดลองใช้ ส่วนปัจจัยก็ให้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ และส่วนหนึ่งก็นำไปพัฒนาศาสนสถานของวัด


ติดต่อนัดหมาย จัดกิจกรรม สิ่งแวดล้อม

เข้าศึกษาดูงาน การจัดการขยะ งานจิตอาสา ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะ และการบริจาคขวดนพลาสติกใช้ทำความสะอาดแยกฝา แยกฉลากเรียบร้อยแล้วได้ที่  วัด วัดจากแดง ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมฯ  โยมแอน คลิกโทร: 066-159-9558


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

นักเรียน วัดทรงธรรม เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม