ปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับพระใหม่ ภายใน วัดจากแดง

ปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับ พระใหม่ ภายใน วัดจากแดง

ปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับ พระใหม่ ภายใน วัดจากแดง นำโดย พระเอกพล​ อคฺคปญฺโญ ได้ให้ความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติภายในต่างๆ แก่พระใหม่ของวัดจากแดง โดยเฉพาะ การรู้คัดแยกขยะ ที่เป็นปฐมแห่งหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด จากการที่มีกิจกรรมต่างๆ จากประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ เกิดขึ้นมากมายภายในวัด

ปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับ พระใหม่ ภายใน