พระทิพากร อริโย ต้อนรับคณะ ศึกษา ดูงาน จากอำเภอเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะ ศึกษา ดูงาน จากอำเภอเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะ ศึกษา ดูงาน จากอำเภอเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช ตามโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การจัดการขยะที่วัดจากแดง เพื่อนำความรู้ที่ได้นำกลับไปจัดการขยะในพื้นที่

พระทิพากร บรรยาย ดูงาน ศูนย์ สิ่งแวดล้อม วัด

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองทุ่งสง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และเปิดให้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน มาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2552 ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่โรงงาน บ้านลุ่มพ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ และ สาธิตการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร โดยการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ให้ได้มากที่สุด เช่น การนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การแปรรูปถุงขยะพลาสติก เป็นเชื้อเพลิง พลังงาน เป็นต้น ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย แห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการขยะมูลฝอย แบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่เป็นต้นแบบ และแหล่งเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ

แอน ประชาสัมพันธ์โครงการ สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

  • สนใจในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 075-411501 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 075-411342-3 ต่อ 113 ได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ
  • ติดต่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการขยะของ วัด วัดจากแดง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมฯ และติดต่อเรื่องการบริจาคขวดนํ้าพลาสติก ได้ที่ โยมแอน คลิกโทร: 066-159-9558

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ทุ่งสง ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ต้อนรับคณะ ศึกษา ดูงาน จากอำเภอเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช