ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ผลิตโดยชาวชุมชนรอบวัดจากแดง

ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ผลิตจากเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ที่วัดจากแดง ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก 

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและคุณภาพของดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดี เช่น มีความโปร่งร่วนซุย เพิ่มช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในดิน ซึ่งจะส่งเสริมให้ระบบรากของพืชเจริญเติมโตได้ดี มีความสามารถในการอุ้มน้ำและธาตุอาหารพืชได้ดี รากพืชสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น สามารถอยู่ในดินได้นาน และค่อยๆ การปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชค่อย ๆ ได้รับอย่างช้าๆ จึงไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อพืช ช่วยทำให้จุลินทรีย์ในดินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเติมโตที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงดิน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อย

ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก


ปุ๋ยวัดจากแดงปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจากใน Shopee

https://www.facebook.com/1163210950507574/videos/1241791226161348/

 

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ผลิกจากชาวชุมชนโดยรอบวัดจากแดง ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม