โครงการรับขยะ รับบริจาคขวดพลาสติก 2563

โครงการ รับบริจาคขวดพลาสติก ขยะพลาสติก

เหตุผล และที่มาของกิจกรรม การบริจาค ขยะพลาสติก การเปิดโครงการ รับบริจาคขวดพลาสติก วัดจากแดง เกิดขึ้นด้วยทางวัดได้รับการสนับสนุนจากโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับ 34 องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน  ภายใต้ชื่อ โครงการคุ้งบางกะเจ้า OUR Khung BangKachao (เริ่มตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2561) โดยได้มีการจัดเวทีสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการขยะอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดจากแดง เพื่อจะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การกำกับของ มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสานขยายผลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นหลักทำงาน โดยใช้รูปแบบการดำเนินการไปสู่ความสำเร็จแบบ เน้นความร่วมมือ สานพลังเครือข่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อ สังคมสีเขียว ให้มีความเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ภายใน 5 ปี และต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน คือ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว, จัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง, จัดการขยะ, ส่งเสริมอาชีพ, ท่องเที่ยว และพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

การจัดการขยะ

 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ขยะรีไซเคิล

ทางวัดจากแดงได้มุ่งเน้นงานพัฒนาทางด้าน การจัดการขยะ โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการนำร่องที่วัดจากแดง มุ่งลดปัญหาขยะด้วย การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy โดยใช้ ประโยชน์ของขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะรีไซเคิล ประดิษฐ์ขยะรีไซเคิล แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม แล้วให้วัดจากแดงเป็น แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ หรือ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ศูนย์เรียนรู้ขยะ การจัดการขยะในชุมชน

การจัดการขยะ การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

การจัดการขยะ การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

วัดจากแดงได้ดำเนินกิจกรรม ลดปัญหาขยะ มาเป็นปีที่ 2 แล้ว แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ก็ยังดำเนินการแก้ไข ปัญหาขยะ ให้ความรู้ เรื่องขยะ ขยะมูลฝอย ประเภทขยะ และการ แยกขยะ อย่างต่อเนื่อง ประชาชนยังคง บริจาคขวดพลาสติก ที่ใช้แล้วมา บริจาค ให้ที่วัดจากแดง ทั้งทางไปรษณีย์ ขนส่งสาธารณะ และเดินทางมาส่งมอบให้ที่วัดด้วยตนเอง รวมทั้งหน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานด้าน การจัดการขยะอย่างยั่งยืน การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะในโรงเรียน แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย อยู่เป็นประจำ โดยที่วัดได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดจำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน  มีเจ้าหน้าที่ อสม. ปฏิบัติงานช่วยดูแลตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข และทางวัดจากแดงยังได้จัดให้มี บริการ รถรับบริจาคขยะขวดพลาสติก จากประชาชน อีกด้วย

โครงการรับบริจาคขยะ 2563

โครงการรับบริจาคขยะ 2563

ปัจจุบันทางวัดจากแดง ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง และยังคงมี โครงการรับขยะ โครงการรับบริจาคขยะ รับบริจาคพลาสติก รับบริจาคขยะพลาสติก บริจาคถุงพลาสติก 2563 บริจาคขวดแก้ว บริจาคช้อนส้อมพลาสติก 2563 รับบริจาคขวดพลาสติก 2563 รับบริจาคฝาขวดพลาสติก มาสร้างเป็นวัตถุทาน มอบให้วัดจากแดง นำไปทอเป็นผ้าไตร และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จำหน่ายหารายได้ช่วยให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปได้อย่างยั่งยืน โดยขวดพลาสติก 1 ขวดใช้เวลา 450 ปี ในการย่อยสลาย หากรีไซเคิลขวดพลาสติก 15 ขวด ก็จะสามารถทอเป็นผ้าไตรจีวรได้ 1 ผืน

ส่งขยะพลาสติก

วิธีการ ส่งขยะพลาสติก

ท่านสามารถร่วมทำบุญกับ โครงการรับขยะ ด้วยการ บริจาคขยะ ขวดพลาสติก ให้วัดจากแดง โดยแยก ฝาขวดน้ำพลาสติก แกะสลาก ตัดขอบรอบคอขวด แล้วบีบให้แบน อัดรวม ๆ กัน แพคพัสดุส่งมาตามที่อยู่นี้:

  • พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
    วัดจากแดง ถ. เพชรหึงษ์ ซอย 10 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ท่านที่ได้ปฏิบัติคัดแยกขยะเป็นกิจวัตร หากมีขวดน้ำพลาสติกที่ได้คัดแยกฝา สลาก เก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมาก (ขนาดใส่ในถุงขยะใหญ่ ๆ ได้ 6-7 ถุง) สามารถโทรมาแจ้งให้รถรับบริจาคของวัดจากแดง ไปรับถึงที่นัดหมายได้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง

 


คำสืบค้นอื่น ๆ: การบริจาค ขยะพลาสติก ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร การบริจาค โพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัด วัดจากแดง แม่น้ำเจ้าพระยา บางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง จีวร ทอผ้าไตรจีวร ทำบุญผ้าไตร โครงการรับบริจาคขยะ รับบริจาคขยะพลาสติก บริจาคถุงพลาสติก 2563 บริจาคขวดแก้ว โครงการรับขยะ บริจาคช้อนส้อมพลาสติก 2563 รับบริจาคขวดพลาสติก 2563 รับบริจาคฝาขวดพลาสติก การจัดการขยะอย่างยั่งยืน การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะในชุมชน การจัดการขยะในชุมชน ppt การจัดการขยะในโรงเรียน การจัดการขยะ 3r การจัดการขยะ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย บริจาคขยะ รีไซเคิลขวดพลาสติก สร้างสรรค์ รีไซเคิลขวดแก้ว ปัญหาขวดพลาสติกในโรงเรียน ขวดพลาสติก ของรีไซเคิลมีอะไรบ้าง รีไซเคิลถุงพลาสติก โทษ ของขวดพลาสติก ขยะขวดพลาสติก ราคา ขวดพลาสติก ทำมาจาก พลาสติก ความ สํา คั ญ มาตรการลดขยะพ าสติก ความ สํา คั ญ พลาสติก สถิติการใช้ขวดพลาสติกในประเทศไทย ส่วนประกอบ ของขวด ขวดพลาสติก ลดโลกร้อน ความ สํา คั ญ ของ ปัญหาขยะพลาสติก จํานวนขวด ภาษาอังกฤษ บทความ ขวดพลาสติก รับผลิตเสื้อจากขวดพลาสติก การผลิตเส้นใยผ้า จากขวด pet Recycled PET คือ โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล รีไซเคิลขวดน้ํา ปัญหาขยะพลาสติกกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา พลาสติกในกรุงเทพ ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ปัญหา พลาสติกในโลก ความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะ โลกแห่งอนาคต โลกไร้พลาสติก วิธีลดขยะพลาสติก การแก้ไขปั หามลพิษพลาสติก การจัดการขยะพลาสติกในไทย ปริมาณขยะทั่วโลก 2019 ข่าวปัญหาขยะพลาสติก 


โพสที่เกี่ยวข้อง โครงการรับขยะ รับบริจาคขวดพลาสติก วัดจากแดง:

ขยะพลาสติก รับบริจาคขวดพลาสติก วัดจากแดง