สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นำคณะดูงานจากญี่ปุ่น เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง

วันที่ 21 ม.ค. 2563 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (METI) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รีไซเคิล กพร. และ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสคณะผู้แทนจากญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายด้าน Circular Economy

พระ ทิพากร อริโย ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เป็นองค์กร ที่ทำหน้าที่ เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ของประเทศ  วิเคราะห์ สำรวจ เก็บรักษาข้อมูลการเพื่อมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็น ศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ สู่ความยั่งยืน


ภาพและข่าวจาก:


ผ้าจีวร รีไซเคิล ขวดน้ำพลาสติก วัดจากแดง

โพสอื่นๆที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นำคณะดูงานจากญี่ปุ่น เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง