โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎก หลักสูตร สามเณรจ่อ

โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎก
หลักสูตร สามเณรจ่อ
บรรยายโดย: พระอาจารย์ ซอ ชวนาลงฺการาภิวํโส (พระผู้จบบาลีขั้นสูงจากประเทศเมียนม่า)
สถานที่จัดการเรียนการสอน: สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎกหลักสูตร สามเณรจ่อ บรรยายโดย พระอาจารย์ ซอ ชวนาลงฺการาภิวํโส พระผู้จบบาลีขั้นสูงจากประเทศเมียนม่า สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง