วิชาพระอภิธรรม อาจารย์ดลนภา

วิชาพระอภิธรรม สอนโดย อาจารย์ดลนภา ทุกวันพุธ ณ พระเจดีย์ชั้นล่าง วัดจากแดง

วิชาพระอภิธรรม สอนโดย อาจารย์ดลนภา ทุกวันพุธ ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ห้องเรียนอยู่ที่พระเจดีย์ พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ชั้น ๑ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


คำสำคัญ: สำนัก สถานที่ แหล่ง เรียน ห้องเรียน สถานศึกษา แหล่งศึกษา พระอภิธรรม เรียนพระอภิธรรม, อภิธรรม, อภิธัมมัตถสังคหะ, วิชาภาษาบาลี, อ.ดลนภา, พระเจดีย์ชั้น ๑ ห้องเล็ก, วัดจากแดง, ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักเรียนพระอภิธรรม ในประเทศไทย

ภาคกลาง

๑. วัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐ โทร. ๐๓๕–๕๘๗๐๐๕
๒. วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
๓. วัดเจริญธรรมาราม ขว.สายไหม ข.สายไหม กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๐๒–๕๒๓๘๑๘๐
๔. วัดสุวรรณประสิทธิ์ ขว.คลองกุ่ม ข.บึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒–๓๗๕๖๔๙๒
๕. วัดป่าธรรมโสภณ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
๖. วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
๗. สำนักสงฆ์สวนธรรมจักร ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
๘. วัดราชคฤห์ ขว.ตลาดพลู ข.ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
๙. วัดอุดมมงคล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
๑๐. วัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
๑๑. วัดสามพระยา ขว.วัดสามพระยา ข.พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐


ภาคเหนือ

๑. วัดพรหมจริยาวาส ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๒. วัดเมืองมาง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๓. วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๔๐
๔. วัดสระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๖๐
๕. วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
๖. วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
๗. วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. วัดพรหมศิลาแตล ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐
๒. วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
๓. วัดสะแกแสง ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๙๐
๔. วัดอุดมไพรสณฑ์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๕๔๐๐๐
๕. วัดสว่างมีชัย ต.สมสนุก อ.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย ๔๓๑๙๐
๖.  วัดโคกก่อง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐


ภาคตะวันออก

๑. วัดเกาะแก้วคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
๒. วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๐
๓. วัดเขาบ่อน้ำซับ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ๒๐๑๙๐
๔. วัดเขาพุทธโคดม ต.สุรศักด์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
๕. วัดนาพร้าวเก่า ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
๖. วัดหินโค้ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐
๗. วัดพนมพนาวาส ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐
๘. วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ต.พิมพา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐
๙. วัดหนองลำดวนพรมศรี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ๒๐๒๔๐


ภาคใต้

๑. วัดคุณชี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐


หลักสูตร และการเรียนการสอนที่วัดจากแดง อื่น ๆ 

วิชาพระอภิธรรม สอนโดย อาจารย์ดลนภา