๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าธารน้ำทิพย์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าธารน้ำทิพย์ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (วัดสาขาของวัดจากแดง)

ทอดกฐิน 2564 วัดป่าธารน้ำทิพย์ คลิก..


วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีถวายผ้ากฐิน เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น.

https://www.facebook.com/charan.thoong/videos/172795714437372

ทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดป่าธารน้ำทิพย์

วัดป่าธารน้ำทิพย์ เป็นสํานักสงฆ์ วัดสาขาของวัดจากแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน พระมหาจารัญ พุทฺธปฺปิโย (ป.ธ.๙, นักธรรมเอก, บาลีใหญ่ ๖ คัมภีร์ วัดท่ามะโอ) ได้รับนิมนต์มาจําพรรษาที่วัดป่าฯ แห่งนี้ พร้อมทั้งจัดการศึกษาพระบาลีและพระไตรปิฎกขึ้น

บัดนี้ ทางคณะกรรมการวัดฯ กราบขออนุญาติจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงห้องน้ํา ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องอํานวยความสะดวกในการศึกษาพระธรรมวินัย และนําบริวารกฐินในส่วน ต่างๆ นั้น มาสมทบทุนในการบริหารปัจจัย ๔ แก่พระภิกษุสามเณร

ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าธารน้ำทิพย์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อันมีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน ดังต่อไปนี้ :-

 • บันไดทางขึ้นลงหลักของอาคาร   ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • บันไดทางขึ้นลงของสงฆ์   ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • เสาค้ำยันอาคาร จํานวน ๔๒ ต้น ราคาต้นละ   ๒๐,๐๐๐ บาท
 • ประตูหลักทางเข้าออกของอาคาร ๕ บาน ราคาบานละ   ๓๐,๐๐๐ บาท
 • หน้าต่าง จํานวน ๑๗ บาน ราคาบานละ   ๑๐,๐๐๐ บาท
 • พื้นอาคาร พร้อมหลังคากันฝน ตารางเมตรละ   ๒,๕๐๐ บาท

https://www.facebook.com/charan.thoong/posts/171938044523139


บัญชีร่วมบุญ

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ตามกําลังศรัทธา โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารนี้

 • ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาสามแยกพระประแดง
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 483-6-01849-5 ชื่อบัญชี นายณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์ หรือ นายวรวัฒน์ จารุวิทยานนท์ เพื่อกองทุนปัจจัยสี่ วัดป่าธารน้ำทิพย์

ประธานกฐินสามัคคี ฝ่ายคฤหัสถ์

 • คุณทวีทรัพย์ คุณละม่อม ต้นกระโทก
 • คุณสิงห์ คุณวัน เป้งทอง
 • คุณธีรยุทธ คุณพนิตานันท์ กิจวรพัฒน์
 • คุณแม่สุรีย์ เปรมปรีดา
 • คุณแม่เสงี่ยม ศรีอนันต์
 • คุณแม่สุดารัตน์ ฮวดสุนทร
 • คุณเสาวคุณ ครุจิตร
 • คุณวิชัย เปาวิมาน
 • คุณศุภกร คุณศุภานัน ดญ.เขมจิรา ตันกระโทก
 • คุณรัตนา คุณศรีวรา เปรมปรีดา
 • คุณชัยมงคล ศรีอุดม
 • คุณถาวร หวังหามกลาง
 • พระอภิธรรมวัดจากแดง
 • พระอภิธรรมบางปะแก้ว
 • ประชาชนชาวตําบลหนองน้ำใส
 • กํานันพิทักษ์ ห้อยไธสง
 • คุณพันธ์ทิพย์ แซ่อุ้ย
 • ผญ.ญาณี ขอจงกลาง พร้อมทีมงาน
 • ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรทุกท่าน
 • อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2685724518310826&id=100006199129095


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดป่าธารน้ำทิพย์ ทอดกฐินสามัคคี


คำสำคัญ: ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า, กฐินสามัคคี ประโยชน์ของการทอดผ้าป่า และการทอดกฐิน, อานิสงส์กฐิน พระไตรปิฎก, อานิสงส์บุญกฐิน, วิธีการทอดกฐิน, อานิสงส์กฐิน 5 ประการ, อานิสงส์กฐินของฆราวาส, กฐินสามัคคี, พิธีทอดผ้าป่า, ทอดผ้าป่าแถว, ทอดผ้าป่าสามัคคี, ทอดกฐิน 2563, ขั้นตอนการครองผ้ากฐิน, กฐินหลวง, ป้ายจองกฐิน, กฐินต้น, ออกพรรษา, กรานกฐิน, สำนักสงฆ์, ทอนุโมทนา ประเพณีทอดผ้าป่า, สัมโมทนียกถา งานกฐิน, ประเพณีทอดกฐิน, ประโยชน์ที่ได้รับ, พิธี, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, ทานพิเศษ, ผ้าทอดกฐิน, บริวารกฐิน, เตรียมของ, ไปทอดกฐิน, ทอดผ้าป่า 2563, ผ้าป่าหางกฐิน, คำถวายผ้าป่า บาลี, วิธีการจัด ต้นผ้าป่า, วันทอดกฐิน, ผ้าป่าข้าว รูปภาพสำหรับ ทอดผ้าป่า, วัดป่าธารน้ําทิพย์ สีคิ้ว, บ้านซับน้ำทิพย์, Wat Than Nam Thip, Amphoe Sikhiu, Nakhon Ratchasima, Thailand | Place Of Worship, Buddhist Temple, โคราช, จ.นครราชสีมา

ทอดผ้าป่ากฐินสามัคคี วัดป่าธารน้ำทิพย์ จ.นครราชสีมา