เอตทัคคะ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ (3/3) สรุป และแนะนำการปฏิบัติ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “สรุป และแนะนำการปฏิบัติ” เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๑ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน (วีดีโอตอนที่ ๓/๓) โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ย้อนดูตอนที่ ๑…คลิก

ดูต่อเนื่องตอนที่ ๒…คลิก


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา 


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 10 กุมภาพันธ์). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – จริยวัตรของพระอริยสาวก เอตทัคคะ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ สรุป และแนะนำการปฏิบัติ ตอนที่ 3 [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/2Zlfc3u3qLQ

สรุป และแนะนำการปฏิบัติ เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.  พ.ศ.๒๕๖๓ ครบ ๗๐ ปี