หลักการปฏิบัติและเหตุผลก่อนเข้ากรรมฐาน #1 #2

หลักการปฏิบัติและเหตุผลก่อนเข้ากรรมฐาน #1 ของ อุบาสิกาแนบ มหานีรานนท์ (มูลนิธิแนบมหานีรานนท์) http://nab.or.th/ เสียงอ่านโดย คุณเพ็ญศรี อินทรทัต


หลักการปฏิบัติและเหตุผลก่อนเข้ากรรมฐาน #2