รายการ ระเบียงบุญ ตอน “วันสำคัญของโลก” โดย พระมหาประนอม

ธรรมเทศนาในรายการ ระเบียงบุญ ตอน “วันสำคัญของโลก” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ออกอากาศทางไทยทวีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๓ (นาทีที่ ๑๕:๑๓ รายการระเบียงบุญ” คือ รายการธรรมะครบสาระ สำหรับคนชอบบุญ 

 • – ช่วงบุญญาภาวนา – สวดมนต์ไหว้พระ (นาทีที่ ๐๘:๐๒)
 • – ช่วงบุญญาภิวัฒน์ – “วันสำคัญของโลก” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ (นาทีที่ ๑๕:๑๓)
 • – ช่วงบุญญาภิรมย์ – เรื่องจริงอิงชาดก “สุดยอดผู้เสียสละ” (ตอนแรก) (นาทีที่ ๒๐:๓๗)
 • – โลกทรรศน์ ธรรมทรรศน์ โดยพระเทพปฏิภาณวาที (วัดสุทัศน์ฯ) เรื่อง “อย่าทิ้งหน้าที่ตน” 

วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

ขอเจริญสุข เจริญพร ญาติโยม สาธุชนผู้ชมรายการทุกท่าน อีก ๓ วัน ก็จะถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างไรต่อชาวโลก เป็นวันที่คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สำคัญก็คือ การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข ทุกคนมีความทุกข์ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ หรือทุกข์ใดๆ ก็แล้วแต่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมาแล้ว จะช่วยเหลือให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เราจะมีทุกข์ทางกายภาพ หรือมีทุกข์ทางด้านจิตใจ พระองค์ก็จะมีธรรมะมาแก้ปัญหาทุกข์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากการเกิด ทุกข์จากการแก่ ทุกข์จากการเจ็บ ทุกข์จากการตาย ทุกข์ใดๆ ก็ตาม พระองค์จะมีปัญญา โดยเฉพาะสัพพัญญุตญาณ ที่พระองค์ตรัสรู้มา เพื่อช่วยดับทุกข์ของสรรพสัตว์

การที่พระองค์ได้สะสมบารมีขั้นต้นทั้ง ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ รวมเป็นบารมี ๓๐ ทัศ ที่ได้สะสมมายาวนาน สี่อสงไขย แสนมหากัป สิ่งเหล่านั้นสะสมเป็นข้อมูล และ สุดท้าย พระองค์ได้ตรัสรู้ และนำเอาองค์ความรู้ทั้งหมด มาถ่ายทอดให้กับพวกเรา เพื่อชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานต์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

ฉะนั้น เมื่อผู้สำคัญที่สุดในโลกทั้งสาม โลกมนุษย์ก็สำคัญ โลกเทวดาก็สำคัญ พรหมโลกก็สำคัญ ที่บอกว่าสำคัญนั้น คือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชี้ให้เราได้มนุษยสมบัติ ถ้าเป็นมนุษย์ก็สมควรได้มนุษยสมบัติ มนุษยสมบัตินั้น ทำให้เราสุขสบายในชาตินี้ เอามนุษยสมบัติเป็นสะพานไปสู่ สวรรคสมบัติ

หลังจากนั้น จากมนุษยสมบัตินี้แหละ ก็สามารถที่จะคว้าเอาพระนิพพานสมบัติได้ด้วย โดยเฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะชี้ทางพระนิพพาน คือ มรรคมีองค์แปด

ฉะนั้น วันนี้จึงมีความสำคัญต่อโลกมนุษย์ ถ้ามนุษย์ใดก็ตาม ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์ มนุษยสมบัติก็หวังได้ สวรรคสมบัติ ก็หวังได้ นิพพานสมบัติก็หวังได้ นั่นจึงมีความสำคัญต่อมนุษยโลก ส่วนในเทวโลก เทวดาต่าง ๆ ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ โดยเฉพาะพระธรรมหมวดแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก็มีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมถึง ๑๘ โกฏิ คือ ๑๘๐ ล้าน ทั้งที่เป็นเทวดาและพรหม

หรือพระสูตรอีกสูตรหนึ่ง คือ มงคลสูตร หลังจากที่พระพุทธองค์ได้แสดงมงคลสูตรแก่เทวดาทั้งหลายแล้ว เทวดาที่ตามมาฟังจากหมื่นจักรวาล ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลถึงจำนวนหนึ่งแสนโกฏิ คือหนึ่งล้านล้าน เพราะฉะนั้น สำหรับเทวโลกก็มีความสำคัญ คือทำให้เทวดา ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลจำนวนมาก ส่วนพรหมโลกก็ได้บรรลุ ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่บอกว่า เทวดาและพรหม ๑๘ โกฏิ คือ ๑๘๐ ล้านนั้น มีทั้งเทวดา มีทั้งพรหม ในจำนวน ๑๘๐ ล้าน ได้บรรลุ และก็มีพระสูตร อื่น ๆ อีก

ที่กล่าวว่าพรหมได้บรรลุมากมาย เช่น ในพรหมโลก มีพรหมเป็นที่อยู่ของพระอริยะโดยตรง ที่เรียกว่า พรหมชั้นสุทธาวาส มีชั้นอวิหา ชั้นอตัปปา ชั้นสุทัสสา ชั้นสุทัสสี และ ชั้นอกนิฏฐา เป็นพรหมชั้นสุทธาวาส คือพรหม ชั้นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ บรรลุตั้งแต่พระอนาคามี จนถึงพระอรหันต์ จะอยู่ในพรหมชั้นนี้ เมื่อบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็นิพพาน เพราะฉะนั้น ในพรหมโลกนี้ ก็จะเป็นพระอนาคามีโดยมาก ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ

ฉะนั้น วันวิสาขบูชา จึงเป็นวันสำคัญของโลก สำคัญก็คือ โลกมนุษย์ก็ให้ความสำคัญ เทวโลก ก็ให้ความสำคัญ พรหมโลกก็ให้ความสำคัญ โลกทั้งสามให้ความสำคัญ เพราะผู้ที่ฟังพระธรรมแล้ว เกิดศรัทธา เกิดปัญญา ก็จะเห็นทางพ้นทุกข์ ชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานต์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย มีความสำคัญ ต่อโลกมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ทรงแสดงมงคลสูตร เพื่อให้เทวดาได้สดับโดยตรง แต่สำหรับมนุษย์ หลังจากที่เทศน์ให้เทวดาฟังแล้ว พระองค์ก็มาแสดงธรรมแก่พระอานนท์ พระอานนท์ก็นำมาบอกให้กับพระเถระ พระเถระก็นำไปแสดงแก่ มนุษย์ทั้งหลาย

มนุษย์เหล่าใดก็ตาม ต้องการ ธรรมะในภาคการศึกษา ขอให้ประพฤติตามมงคลสูตรเพียง ๑๐ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ ไม่คบคนพาล ข้อที่ ๒ ให้คบบัณฑิต ข้อที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา ข้อที่ ๔ อยู่ในปฏิรูปเทส ข้อที่ ๕ ฝึกทำบุญไว้ตั้งแต่เด็ก ข้อที่ ๖ ตั้งจิตที่จะพัฒนาตนเอง ข้อที่ ๗ ขยันอ่านขยันฟัง ข้อที่ ๘ เรียนให้ชำนาญ ข้อที่ ๙ เป็นคนมีระเบียบวินัย ข้อที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต ก็คือ กล่าวคำสุภาพ หรือคำที่พูดแล้วให้ผลดีนั่นเอง

ทั้งสิบข้อนี้ ถ้าเอาไปใช้ในวัยเด็ก ในวัยเรียนหนังสือ ก็จะประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ข้อที่ ๑๑ ถึงข้อที่ ๓๐ ใช้ในวัยทำงาน ข้อที่ ๓๑ ถึงข้อที่ ๓๘ ใช้ในวัยเกษียณ ก็คือ มนุษยสมบัติก็จะได้สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติก็จะได้ จากมงคล ๓๘ ประการ อันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดู ฉะนั้น จึงให้ทุกท่านเห็นความสำคัญว่า อีก ๓ วันจะถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกอย่างแท้จริง ขอเจริญพร


แหล่งที่มา:

 • พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2563). วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก. วารสารโพธิยาลัย,  5(56), 3-5.
 • รายการ “ระเบียงบุญ” เป็นรายการธรรมะ ครบสาระ สำหรับคนชอบบุญ ที่ผู้จัดฯ ได้รับความไว้วางใจจาก คุณประวิทย์ มาลีนนท์ ให้ทำการผลิตขึ้น เพื่อออกอากาศ ทุกเช้าวันอาทิตย์ ๐๖.๐๐ – ๐๖.๒๕ น. ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ ดำเนินกิจกรรม เผยแผ่พุทธศาสนามาเกือบ ๒๐ ปี ผู้ชมรายการจะได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นรายการเดียวในช่องฟรีทีวีนี้ ที่นำทุกท่าน ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วย ขณะรับชม ให้ความรู้นำไปพิจารณา ประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบรายการ

 • ช่วงบุญญาภาวนา สวดมนต์ไหว้พระสไตล์คาราโอเกะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ช่วงบุญญาภิรมย์ รับฟังธรรมะบรรยาย หลากหลายหัวข้อ จากพระอาจารย์ชื่อดัง ทั่วประเทศ
 • ช่วงบุญญาภิวัฒน์ ส่องสิ่งสงสัย + ใส่ใจการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์:

 • รายการระเบียงบุญ ช่อง 3:  thaitv3.com/รายการช่อง3/documentary/108/ระเบียงบุญ.html
 • Youtube: www.youtube.com/rabiangboon
 • Facebook: www.facebook.com/rabiangboon
 • Twitter: www.twitter.com/rabiangboon

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

รายการ ระเบียงบุญ ตอน วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดย พระมหาประนอม