งานบุญสลากภัต ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมเป็น เจ้าภาพงานบุญ ทำบุญ ถวาย สลากภัต ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัด จากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการสลาก

 

สลากภัต คืออะไร ทําไมหลายคนจึงไม่รู้จัก

สลากภัต คือ การถวายภัตตาหาร อีกรูปแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ตามที่ปรากฏในวินัยปิฎก เสนาสนขันธกะว่า ในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในวิหารเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ สมัยหนึ่ง กรุงราชคฤห์ เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ผู้คนไม่ สามารถที่จะทําสังฆภัตได้ แต่พอจะทํา อุทเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตภัตทั้ง ๗ อย่างนี้ เป็นพุทธานุญาต”

วิธีการถวายสลากภัต พระองค์ทรงแสดงกะภิกษุทั้งหลายว่าให้จดชื่อ เจ้าภาพในสลากหรือในแผ่นป้ายแล้วรวมไว้ในกระเช้า คลุกเคล้ากัน แล้วให้ พระจับตามพรรษา พระจับได้สลากชื่อเจ้าภาพใดก็ไปรับสลากภัตของโยม เจ้าภาพชื่อนั้น ส่วนจะถวายอะไรนี้ ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่จะถวายเอง เช่น อาหารคาวหวาน ของใช้ส่วนตัวพระ จีวร จตุปัจจัยที่สมควร เป็นต้น ตามกําลังศรัทธา

ผู้ใดหรือคณะใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสลากภัต ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สามารถแจ้งเป็นเจ้าภาพได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘๑๑๒๒ หรือ o๒ ๔๖๒๕๕๒๕

สลากภัต

คลิกดู รูปสลากภัต โพสที่เกี่ยวข้องกับ

งานบุญสลากภัต ๒๕๖๑ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญถวาย สลากภัต วัด จากแดง