“การเข้าถึงพระรัตนตรัย โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ “การเข้าถึงพระรัตนตรัย” ธรรมบรรยาย โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ “โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

 


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :

การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561, 18 กรกฎาคม). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร-การเข้าถึงพระรัตนตรัย [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/7PUiKq4bkws

“การเข้าถึงพระรัตนตรัย” พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.