บาลีเพื่อพระไตรปิฎก รุ่นที่ 4 บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น โดย อาจารย์น้อม ดาดขุนทด

บาลีเพื่อพระไตรปิฎก รุ่นที่ 4 บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น โดย  อาจารย์น้อม ดาดขุนทด ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 พ.ค. 2563 วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ปฐมนิเทศ บาลีเพื่อพระไตรปิฎก รุ่น 4 โดย ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

ตัวอย่างตอนต่าง ๆ

ติดตาม การเรียนการสอนบาลี ถ่ายทอดสด ออนไลน์:


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

คำสืบค้น : เรียนบาลี เรียนบาลีออนไลน์ เรียนเอง เรียนบาลีไวยากรณ์ ไวยากรณ์ เบื้องต้น เรียนบาลีประโยค1-2 เรียนบาลี ที่วัด บาลีเรียนเอง เรียนบาลีเพื่ออะไร เรียนบาลีศึกษา เรียนบาลีทางไปรษณีย์ ภาษา สอนบาลี บาลีเรียนเอง เรียนบาลีออนไลน์ คู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง pdf เรียนบาลีที่วัด เรียนบาลีไวยากรณ์ เรียนบาลีประโยค1-2 เรียนภาษาบาลีที่ไหน เรียนภาษาบาลี พยัญชนะภาษาบาลี สันสกฤต คําคู่บาลี สันสกฤต อักษรบาลี ลักษณะภาษาบาลี บาลีและสันสกฤต ภาษาบาลีแปล มหาบาลีวิชชาลัย ปาฬิ ปาฬิภาสา เสียงปาฬิ พระไตรปิฎกปาฬิ ปาฬิสิกขา อักขรวิธี สังขยา สมาส สนธิ อาขยาต กิริยา ประโยค วิเสสนะ วิเสสย ตัทธิต กติปยศัพท์ ประโยคลักขณะ ปัญจมีวิภัตติ ต ปัจจัย อาการัตน์ อิการันต์ อาการัตน์ อีการัตน์ อนฺต ปัจจัย อนีย มานปัจจัย เหตุกัตตุวาจก อูการันต์ในปุงลิงค์ อพัพยยศัพท์ สัพพนาม กาลาติปัตติ อนีย ตพฺพปัจจัย กิริยาอาขยาต ประโยคคู่ สัตตมีวิภัตติ อูการัตน์

เรียนบาลีเพื่อพระไตรปิฎก บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น รุ่นที่ 4 วัดจากแดง