ปทรูปสิทธิ กิพพิธานกัณฑ์


590608pali

  • ปทรูปสิทธิ กิพพิธานกัณฑ์ โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ พระอาจารย์ต่วน
    วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  • เรียนบาลีใหญ่  :  คัมภีร์ปทรูปสิทธิ
  • โทรศัพท์  :  0844595160
  • เรียนบาลีใหญ่  :  คัมภีร์ปทรูปสิทธ
  • facebook-icon

สรุปประเด็นสำคัญ ของคัมภีร์ปทรูปสิทธิ การกกัณฑ์ การก ๖ อย่าง กัตตุการก,กัมมการก,สัมปทานการก,อปาทานการก,กรณการก,อธิกรณะการก