หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน 900 ชั่วโมง

คู่มือ ตำรา-โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน 900 ชั่วโมง

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการแปลธรรมบท (๑ ปี) (วันเสาร์-อาทิตย์)

 

 

 


 

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน 900 ชั่วโมง

โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน (900 ชั่วโมง)

หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน 900 ชั่วโมง