พระธรรมตามพระไตรปิฎก เรื่อง ไตรสรณคมน์

logo playlist

พระธรรมตามพระไตรปิฎก เรื่อง ไตรสรณคมน์

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ