วัดจากแดง เปิด ๓ หลักสูตร โครงการศึกษาพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๔

วัดจากแดง เปิด ๓ หลักสูตร โครงการศึกษาพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๔

วัดจากแดง เปิด ๓ หลักสูตรศึกษาพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ๓ หลักสูตร ขอเชิญผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียด สมัครเรียนในหลักสูตรศึกษาพระไตรปิฎก ต่าง ๆ ดังนี้

๑. หลักสูตรพระไตรปิฎกชั้นต้น (๑ ปี)

เรียน: ขุททกปาฐะ มหาวรรค ปาฬิสิกขา สัททสังเขป
ฐานความรู้ที่ควรมีก่อนเรียน: ไม่มี


๒. หลักสูตรพระไตรปิฎกชั้นกลาง (๒ ปีครึ่ง)

เรียน: มหาวรรค สัททสังเขป รูปสิทธิ อภิธาน วุตโตทัย อลังการะ
ฐานความรู้ที่ควรมีก่อนเรียน: สามารถแจก ปทมาลานาม และ ปทมาลาอาขาต ได้


๓. หลักสูตรธัมมาจริยะ (๒ ปี)

เรียน: นัยยะในพระไตรปิฎก
ฐานความรู้ที่ควรมีก่อนเรียน: รูปสิทธิ ปทวิจาร อภิธัมมัตถสังคหะ

 

-:- Link ถ่ายทอดสด ดูย้อนหลัง ทุกรายวิชา

-:- วีดีโอ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔)

-:- facebook ถ่ายทอดสด พระไตรปิฎกชั้นต้น อ.น้อม ดาดขุนทด

-:- facebook ถ่ายทอดสด หลักสูตรพระไตรปิฎกชั้นกลาง โดย พระราชวัชรบัณฑิต

นักศึกษา หลักสูตรชั้นต้น

วันที่อัพเดทข้อมูล
ชื่อ นามสกุล ฉายา
หลักสูตร
2 มิถุนายน 25641 Soutphata Xaiyavong ติกขาวิลิโยหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25642 กานดา ลุ่มเจริญหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25643 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมลหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25644 ฉวีวรรณ วิขัมภประหารหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25645 ชลธร ภัทรเสรี บุคคลทั่วไปชหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25646 ชัญญา โรจนนาวินหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25647 ณัฏฐจักษณ์ อินทรเสนหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25648 ดร.สงุ่น ตรีสุขี -หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 25649 ดวงใจ รัตนธัญญาหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256410 ติณณภพ วรพันธ์พินิจหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256411 ทวีศักดิ์ พัดพาดีหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256412 ทศพร ศิริกร -หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256413 ธนัส งามเธียรธนาหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256414 ธรณัส วรวิทยะกุลหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256415 น.ส. ชัชนันท์ ลีลานุชหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256416 นพพร เจริญสวัสดิ์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256417 นภาพร ชื่นชมหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256418 นางณัฐณิชมณฑ์ ลุ่มเจริญ 0หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256419 นางมณีรัตน์ หาพุฒพงษ์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256420 นางวันดี ชีวะธนรักษ์ N/Aหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256421 นางสาวยุพดี ตั้งวุฒินันท์ -หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256422 นายพินิตย์ พิมพาเรือหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256423 นายสุพจน์ เค้ากล้าหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256424 นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้วหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256425 นาวาอากาศเอก (พิเศษ)หญิง ลักษณวิไล กลิ่นสุวรรณหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256426 ปณิดาภรณ์ กรรณเลขาหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256427 พงษ์เทพ มังคะลี มคฺคผลญาโณหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256428 พรทิพย์ อุดมสมุทรหิรัญหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256429 พระ ลำ เทบพะวงค์ อัฐธรรมโมหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256430 พระนพกร ทรัพย์ราชันย์ รชฺชธโนหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256431 พระบรรจง จิตจำนงค์ ธมฺมจิตฺโตหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256432 พระปณตพล โค้วปรีชา คุตฺตสีโลหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256433 พระปภาวิทย์ ไร่กระโทก ปุญฺญนาโคหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256434 พระพชร ทองบริบูรณ์ กิตฺติวชิโรหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256435 พระภัทรพล เถื่อนเล็ก ชุตินฺธโรหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256436 พระมหาเนตร เพชรพราว วชิธมโมหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256437 พระมหารณชัย พันธุฤกษ์ วีรชโยหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256438 พระวุทธ ทองมั่น สุเมโธหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256439 พระสัมพันธ์ สักสันเที๊ยะ กตปุญโญหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256440 พระสิริเวศย์ ลิมป์ศิลาทอง มุทุจิตฺโตหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256441 เพชรรัตน์ ภัทรวรกุลวงศ์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256442 เพชรวรรณ แสงทองพินิจหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256443 ภคภัทร สมสมัยหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256444 ศักดินา บุญ​เปี่ยม​หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256445 ศิริรัตน์ กิตติวงศ์โสภณ -หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256446 สายรุ้ง มูณีหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256447 สุนันทา กูลประดิษฐ์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256448 สุภัทรพงษ์ กรรณเลขาหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256449 สุมานา พรณัฐวุฒิกุลหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256450 สุรีย์ พันเจริญหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256451 เสนีย์ คุปต์กานต์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256452 อนงค์​ คงเจริญ​หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256453 อภิญญา จุนวีระนงค์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 256454 อัครัฐ อังคณากุลหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 2564เสนีย์ คุปต์กานต์หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 2564อนงค์​ คงเจริญ​หลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 2564อภิชัย เลิศสิริมั่นคงหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 2564อัครัฐ อังคณากุลหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น
2 มิถุนายน 2564สุเมธ พัฒนจารีตหลักสููตรพรไตรปิฎกชั้นต้น

โพสที่คล้ายกัน:

วัดจากแดง เปิด ๓ หลักสูตร โครงการศึกษาพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๔