สังฆะเพื่อสังคม ภารกิจ นำ ขวดพลาสติก มาผลิตเป็น จีวร

 สังฆะเพื่อสังคม ภารกิจ นำ ขวดพลาสติก มาผลิตเป็น จีวร ตามแนวคิดของท่านเจ้าอาวาส วัดจากแดง นำเสนอผ่าน โครงการ สังฆะเพื่อสังคม ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะสงฆ์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร ผลงานของคณะสงฆ์ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง พันธกิจ ที่เกี่ยวกับ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำเสนอในรูปแบบ สารคดีสั้น  ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 15 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และช่อง YouTube ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงาน ตามภารกิจหลัก 6 ด้าน ของคณะสงฆ์


สารคดีสั้นในโครงการ ที่ได้เผยแพร่แล้ว ได้แก่ :

  1. พระเมธีวชิโรดม หรือท่านว.วชิรเมธี  วัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย “พระสงฆ์ผู้ขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก”
  2. โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 
  3. พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง วัดห้วยปลากั้ง  จ.เชียงราย รับอุปการะเด็ก คนชราและคนจรจัด มายาวนานกว่า 10 ปี
  4. วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพฯ สำนักเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ่ มี พระภิกษุสามเณรสอบบาลี ได้เป็นอันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ ติดต่อกันหลายปี 
  5. วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี พัฒนาพื้นที่บริเวณวัด เป็นศูนย์สาธิตการดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และต่อมาทางวัดได้จัดสร้างศูนย์สาธิต “โคก หนอง นา โมเดล” สืบสานศาสตร์พระราชา 
  6. วัดพัชรกิตติยาภาราม จ.หนองบัวลำภู มีการสอนธรรมะให้กับนักโทษ และวัดแห่งนี้ยังได้จัดแบ่งเป็นพื้นที่เป็นเรือนจำชั่วคราวประมาณ 30 ไร่ 
  7. วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำ ขวดพลาสติก มาผลิตเป็น จีวร ตามแนวคิดของ พระมหาประนอม  ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส จนเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร
  8. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโครงการ คนพร้าวรักษ์ป่า  เพื่อดูแลป่าอุทยานแห่งชาติศรีล้านนาที่อยู่ติดชุมชน
  9. วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท จัดกิจกรรม วันเสาร์เข้าวัด…ผสานสามัคคีชุมชน
  10. วัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดโครงการ หนองโชติบัวโมเดล วิถีพอเพียง สู่ความสุขที่ยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำเนินชีวิต  พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี

โพสที่คล้ายกัน:

สังฆะเพื่อสังคม ภารกิจ นำ ขวดพลาสติก มาผลิตเป็น จีวร