เสวนา ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน โครงการ Care the Whale โดย SET Social Impact

ขยะล่องหน ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน Care the Whale by SET Social ImpactSET Social Impact จัดงานเสวนาออนไลน์ Climate Care Forum #1 ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน  Survive Climate Tipping Point  ในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการ Care the Whale @รัชดา โครงการ Care the Whale ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ ร่วมหาทางออกจัดการสิ่งแวดล้อมด้านบริหารจัดการขยะ เพื่อทำให้ขยะไม่ใช่ขยะ กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำต้นแบบด้านการจัดการขยะ และนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มเวลา 13.30 น. – 16.00 น.

ชมการถ่ายทอดออนไลน์สดคลิก.. ผ่าน FB Live: SET Thailand / SET Social Impact / Care the Whale จัดโดย SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


รายละเอียดการประชุม

  • 13.40 – 13.45 น. ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 13.45 – 14.00 น. ) กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ Survive climate Tipping Point โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน โครงการ Care the Whale โดย SET Social Impact

วิทยากรร่วมเสวนา ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน

  1. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ผู้เป็นต้นแบบ การบริหารจัดการขยะในชุมชน
  2. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกํากับกิจการพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
  3. ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย
  4. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีพีบีไอ
  5. ดร.สุทัศน์ sงรอง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จํากัด
  6. คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บจ. แสงเจริญแกรนด์ และผู้ก่อตั้ง บจ.วิถีไทย
  7. คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินที่ใช้ศิลปะเพื่อกระตุ้นเรื่องสิ่งแวดล้อม
  8. คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ The Standard

 


เกี่ยวกับ SET Social Impact ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Social Impact  แฟลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมส่งเสริมงานโครงการอย่างยั่งยืน ขยายขอบเขตเชื่อมต่อการทำงานไปสู่ภาคสังคม นอกเหนือจากผู้ร่วมตลาดทุนและองค์กรภาคธุรกิจ ผ่าน SET Social Impact Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการขยายผลลัพธ์ทางสังคม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2016 ภายใต้แนวคิด “Social Impact Multiplier” คือ การนำเอาศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความมั่งคั่ง มาพัฒนาให้เป็นตัวกลางในการขยายเครือข่าย ขยายความร่วมมือ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคม ให้กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด เน้นการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) เพื่อส่งเสริมให้เกิด Social Impact Investment ซึ่งเป็นการผนวกการทำงานคู่ขนานระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ เดินหน้าเป็นสื่อกลางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลากหลายมิติ


เกี่ยวกับโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน

โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” ดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ(SDGs) ในข้อ 13 “Climate Action” ข้อ12 “Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for theGoals” เน้นขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 14 องค์กรย่านถนนรัชดา ทั้งบริษัท ศูนย์การค้า และที่พักอาศัย นักธุรกิจเพื่อสังคม พันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการ ในห่วงโซ่ของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ สู่เป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ขยะ” ให้หายไป ร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด โดยแต่ละองค์กรพันธมิตรย่านรัชดาภิเษกจะมี “วาฬ” เป็นสัญลักษณ์ ตัวแทน ของระบบนิเวศ ที่รอให้มนุษย์เข้ามาแก้ไข และสร้างความสมดุล


ภาพข่าว และรายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เสวนา ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน โครงการ Care the Whale โดย SET Social Impact