วัด บริจาค ช่วยชุมชน ประชาชน วัดจากแดง

บริจาควัตถุปัจจัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชน จาก โรคโควิด-19

ผลพวงจากวิกฤต โรคโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อ พระสงฆ์ วัดจากแดง และประชาชนในชุมชนโดยรอบให้ได้รับความเดือดร้อน การบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากผู้มีจิตศรัทธา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบรรจุภัณฑ์ ส่งมาให้ที่วัด ทางวัดจากแดงก็มีศักยภาพในการผลิตน้ำยา เพื่อช่วยเหลือวัดนำไปใช้ในการป้องกันการระบาดของเชื้อ โควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในวัด

คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ มอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19 ให้วัดจากแดง

สิ่งของวัตถุปัจจัยที่มีผู้ใจบุญบริจาคให้วัดจากแดง ได้แก่ ขวดบรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขวดสเปรย์พร้อมหัวฉีด สำหรับบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้ฉีดพ่นล้างมือ และฉีดพ่นตามจุดที่ต้องจับ หรือสัมผัส

วัด บริจาค ช่วยชุมชน ประชาชน วัดจากแดง

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) จึงเห็นสมควรว่าทางวัดจากแดงมีความพร้อมที่จะ ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ยังได้มอบหมายให้อาสาสมัครช่วยเหลืองานของวัด จัดการสิ่งของบริจาคเหล่านี้ โดยนำสิ่งของบริจาคที่ได้รับ มาบรรจุภัณฑ์เป็น อุปกรณ์ป้องกันโรค พร้อมสำหรับการแจกจ่ายไปยังชุมชนโดยรอบวัดจากแดง ใช้ป้องกันตนเองได้ทันทีที่ได้รับ

อบต ทรงคนอง บริจาควัตถุปัจจัย ประชาชน

การแจกจ่ายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครช่วยเหลือวัด องค์การบริการส่วนตำบล ทรงคนอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทรงคนอง โดยไม่ต้องมีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 / COVID-19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บริจาคสิ่งของ ประชาชน สู้ภัย โควิด-19

วัดจากแดง โดยท่านเจ้าอาวาส ยังปฏิบัติภารกิจร่วมกับอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อออกไปช่วยเหลือชุมชนโดยรอบวัด และ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ต่อสู้ภัยจากโรค โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึงต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับศรัทธาจากผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ #บริจาคสิ่งของ ส่งมาที่วัดจากแดง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนโดยรอบ มา ณ โอกาสนี้

บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชน โรคโควิด-19

พระดำริให้วัดที่มีศักยภาพ ช่วยเหลือประชาชน (๔ พ.ค. ๒๕๖๔)

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาโดยตลอด พร้อมประทานพระดำริ ว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้ จึงขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามที่ได้ประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนแล้ว และตามกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สังฆราช วัดที่มีศักยภาพ ช่วยเหลือประชาชน

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและกำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละสรรพกำลังเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประสบสวัสดิภาพและอิ่มเอิบในกุศลจริยาซึ่งได้บำเพ็ญ อันจักเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวมให้ทวีคูณยิ่งขึ้นในสังคมไทยสืบไป

ภาพและข่าว รวบรวมโดย:


โพสที่เกี่ยวข้องกับ บริจาคสิ่งของ โควิด-19 :

บริจาคสิ่งของ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ และประชาชน จาก โรคโควิด-19