ศีล สมาธิ ปัญญา พานำพ้นวิกฤต โควิด-19

ศีล สมาธิ ปัญญา พานำพ้นวิกฤต โควิด-19 โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ จัดทำโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส.:


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 15 มีนาคม). ศีล-สมาธิ-ปัญญา พานำพ้นวิกฤต โควิด-19 [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/aLoWx3NynTU


คาถาบาลี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙ ให้พ้นไป

รตนตฺตยานุภาเวน        สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค   สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน       ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว        สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ

ความหมาย

โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไป ด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัย และด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง ขอความไม่มีโรค​ ความสุข และความ​สวัสดี จงมีแก่ท่าน ด้วยพระบุญญานุภาพ และทศบารมีของพระราชา


เรื่องอื่นๆที่คล้ายกัน:

ศีล สมาธิ ปัญญา พานำพ้นวิกฤต โควิด-19 โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ จัดทำโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์