หลักสูตรจุฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉท ๑ จิตตสังคหะ โดย พระอาจารย์พันธ์ศักดิ์ โอภาโส

หลักสูตรจุฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉท ๑ จิตตสังคหะ พระอภิธรรม ปรมัตถธรรม
สอนโดย พระอาจารย์พันธ์ศักดิ์ โอภาโส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

บันทึกวีดีโอ อัพโหลดวีดีทัศน์ โดย พุทธปุณ วัดจากแดง

* มหาปัฏฐาน เป็นคัมภีร์ที่ 7 ของพระอภิธรรม (1. ธัมมสังคณี, 2. วิภังคปกรณ์ 3. ธาตุกถา 4. ปุคคลบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมกปกรณ์ และ 7. มหาปัฏฐาน ) เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของสภาพธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ทรงพยากรณ์ไว้ว่า จะสูญสิ้นเป็นคัมภีร์แรก เพราะเป็นคัมภีร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง สุขุมคัมภีร์ภาพด้วยปัจจัยแห่งปรมัตถธรรม
จิตตสังคหะ/ 2

จิตตสังคหะตอนที่ 3

จิตตสังคหะตอนที่ 4

จิตตสังคหะตอนที่ 5

จิตตสังคหะตอนที่ 6

จิตตสังคหะตอนที่ 7

จิตตสังคหะตอนที่ 8

จิตตสังคหะตอนที่ 9

จิตตสังคหะ / 10

จิตตสังคหะตอนที่ 11

จิตตสังคหะตอนที่ 12

จิตตสังคหะตอนที่ 13

จิตตสังคหะตอนที่ 14

จิตตสังคหะตอนที่ 15

จิตตสังคหะตอนที่ 16

จิตตสังคหะตอนที่ 17

จิตตสังคหะตอนที่ 18

จิตตสังคหะตอนที่ 19

จิตตสังคหะตอนที่ 20

จิตตสังคหะตอนที่ 21

จิตตสังคหะตอนที่ 22

จิตตสังคหะตอนที่ 23

จิตตสังคหะตอนที่ 24

จิตตสังคหะตอนที่ 25

จิตตสังคหะตอนที่ 26

จิตตสังคหะตอนที่ 27

จิตตสังคหะตอนที่ 28

จิตตสังคหะตอนที่ 29

จิตตสังคหะตอนที่ 30

จิตตสังคหะตอนที่ 31

จิตตสังคหะตอนที่ 32

จิตตสังคหะตอนที่ 33

จิตตสังคหะตอนที่ 34
จิตตสังคหะตอนที่ 35

จิตตสังคหะตอนที่ 36

จิตตสังคหะตอนที่ 37

จิตตสังคหะตอนที่ 38

หลักสูตรจุฬอาภิธรรมิกะตรี ปริจเฉท ๑ จิตตสังคหะ โดย พระอาจารย์ พันธ์ศักดิ์ โอภาโส

โพสที่เกี่ยวข้อง: