หลักสูตรชั้นธัมมาจริยะ วิชา อัฏฐสาลินีอัฏฐกถา (พระบาลี + อัฏฐกถา)

หลักสูตรชั้นธัมมาจริยะ วิชา อัฏฐสาลินีอัฏฐกถา บรรยายโดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล อาจารย์ประจำแผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร คณะ ๒๕ ณ อาคารโพธิยาลัย ๒ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สมัครเรียนหลักสูตรธัมมาจริยะ คลิกที่รูป

ธัมมาจริยะ

 

 

อัฏฐสาลินี หรืออรรถสาลินี เป็นคัมภีร์อรรถกถาอธิบายความในธัมมสังคณี แห่งพระอภิธรรมปิฎก ผลงานของพระพุทธโฆสะ แต่งขึ้นโดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหลชื่อมหาปัจจรีย์ ซึ่งนอกจากจะอธิบายคำและศัพท์เทคนิคทางจิตวิทยา เจตสิก รูป นิพพาน ทางพระพุทธศาสนาในธัมมสังคณีแล้ว ยังให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อีกด้วย


แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม:


เว็บเพจ: