วัดจากแดง พระมหาประนอม ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๐ ก.พ. ๖๓

ร่วมฉลอง ครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม “เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๑ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใคร และผู้รู้ราตรีนาน แสดงธรรมโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ร่วมฉลอง ครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กำหนดการ

ภาคเช้า
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ร่วมบุญ ร่วมกิจกรรมก่อนพิธีการ
๐๙.๐๐ น. พิธีอามิสบูชาแด่พระรัตนตรัย
๐๙.๓๐ น. ฟังประวัติของเอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหาร

ภาคบ่าย
๑๒.๓๐ น. พิธีปฏิบัติบูชาแด่พระรัตนตรัย
๑๓.๓๐ น. ฟังปฏิปทา และข้อธรรมในประวัติพระอริยสาวก ร่วมปฏิบัติภาวนา
๑๕.๓๐ น. ไขปัญหาธรรม
๑๖.๓๐ น. ถวายปัจจัย ไทยธรรม รับพร เสร็จพิธี

www.ybat.org

 

ร่วมฉลอง ครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์